Werkateliers wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers of kennissessies op het gebied van wonen en zorg. In onderstaand overzicht vindt u alvast meer informatie over de invulling van de werkateliers. Voor deze sessies wordt gericht uitgenodigd onder onze partnercorporaties. Nog niet alle data zijn bekend, deze volgen nog.

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

dinsdag 29 september

Een centraal element van het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn de woningen zelf. Corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoeveel woningen zijn nodig om uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang een huis te bieden? En welke woonvormen zijn mogelijk tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding? Om het zelfstandig wonen goed te laten verlopen zijn ook andere voorzieningen nodig. Denk aan een meldpunt, 24 uurs zorg op afroep en time-out voorzieningen.

In deze sessie geeft Susan van Klaveren (senior projectleider bij Platform31) een overzicht van woonvormen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie tot een passend woon(zorg)aanbod komt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een corporatie uit het experiment Weer Thuis illustreert het gesprek met eigen praktijkvoorbeelden.

Woonvariaties senioren

donderdag 8 oktober 2020

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Dit brengt een urgente opgave met zich mee: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Betaalbaarheid, locaties en samenwerking met de gemeente zijn een uitdaging voor initiatiefnemers. We zien dat initiatiefnemers regelmatig samenwerking opzoeken met woningcorporaties om woningen te realiseren. Maar ook dat woningcorporaties zelf nieuwe varianten ontwikkelen.

In deze werksessie laat Barbara van Straaten (senior projectleider bij Platform31) woningcorporaties aan de hand van goede voorbeelden laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan deze urgente opgave. Uit onze gesprekken met initiatiefnemers die samenwerken met woningcorporaties (o.a. Elan Wonen, Habion, Woonzorg Nederland) zien we oplossingsrichtingen en goede voorbeelden.

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

december 2020

Elk woongebied geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Het programma levert voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van de wijk te komen, het zet partijen aan tot investeren en biedt tools en instrumenten voor borging. In deze workshops gaan we in op de bouwstenen van de inclusieve wijk, leren we lessen van de gebiedscoalities en gaan deelnemers aan de hand van verschillende interactieve werkvormen aan het werk.

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met corporaties uit de betrokken gebiedscoalities en gaan in op thema’s als het agenderen en samenwerken aan wonen en zorg in de gebiedscoalitie en concrete aanpakken als flatrenovatie in combinatie met levensloopbestendigheid & zorginnovatie onder leiding van Annette Duivenvoorden (senior projectleider Platform31).

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

januari 2021

In steeds meer maatschappelijke opgaven zien we dat corporaties niet alleen kunnen opereren, maar afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van andere partijen. Het Langer Thuis en Weer Thuis in de wijk zijn voorbeelden van opgaven waarin een meerpartijensamenwerking de dagelijkse realiteit is. Ook het energievraagstuk, de duurzaamheidsopgave en de leefbaarheid en veiligheid in wijken kan niet zonder medewerking van een breed palet aan organisaties opgepakt worden. Dat dit niet altijd even makkelijk is, ervaren partijen ook. Corporaties hebben hun eigen organisatiebelang en handelen ook binnen deze kaders. In deze bijeenkomst onder leiding van Mirjam Fokkema (projectleider Platform31) gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk, hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Hiervoor maken we gebruik van onze ervaring uit meerdere experimentprogramma’s en innovatietrajecten.

foto Knarrenhof