Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Waarom is het nu tijd voor een leerkring gezondheid en ruimte?

  • Gezondheid krijgt een steeds prominentere rol binnen het ruimtelijk domein. Vanuit beide domeinen is er steeds meer de behoefte voor een integratie van de domeinen.
  • De nieuwe Omgevingswet die in 2019 inwerking treedt geeft expliciet aan dat gezondheid bij ruimtelijke besluiten betrokken moeten worden.
  • In het Manifest 2040 van het Jaar van de Ruimte is één van de opgaven voor 2040 het zorgen voor een gezonde leefomgeving. Een leefomgeving die gezond en veilig is, uitnodigt tot participatie en de kans biedt op zelfredzaamheid. Nu gemeenten budgetten voor zwel zorg als openbare ruimte beheren, ligt er een uitgelezen kans om beide werelden te combineren.
  • In het stimuleringsprogramma Gezond In…, dat is opgezet als onderdeel van de GIDS-gelden, wordt uitgegaan van een integrale benadering. Dit gebeurt via vijf sporen, waarvan de fysieke omgeving één van de vijf sporen is.
  • Binnen het IABR Projectatelier Utrecht heeft afgelopen jaar de gezonde stad centraal gestaan. Met de inzet van ontwerpend onderzoek heeft het Projectatelier Utrecht de verschuivingen en toekomstmogelijkheden van de ‘gezonde stad’ als systeem in kaart gebracht met een uitgebreide analyse van onder meer ruimtelijke ontwikkelings- en verdienmodellen, instrumenten voor governance, organisatiestructuren en de ruimtelijke verschijningsvormen van deze voorstellen.
  • Tijdens een werksessie die Platform31, RIVM en Gezond in… op 19 mei heeft georganiseerd, blijkt dat er veel behoefte is aan het maken van de verbindingen tussen het sociale en het fysieke domein. Concrete handvatten zijn nog maar weinig voor handen en er blijkt een grote behoefte te zijn aan het delen van goede ervaringen en het maken van een verdere verdieping. De leerkring speelt op deze behoefte in.

Eerste kennis over de mogelijkheden voor gezondheidsbevordering door de inrichting van het fysieke domein is op verschillende plaatsen al opgedaan. Hiermee zijn in bestaande netwerken innovatieve visies, stappenplannen en methodieken ontwikkeld die het samen optrekken van de domeinen kan versterken. Maar dit is allemaal nog een eerste stap. In de komende tijd zal hieraan meer behoefte zijn, zo blijkt ook uit het bovenstaande. Daarom is het nu het moment om een leerkring over dit onderwerp op te starten.