Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Wat is het doel van de leerkring?


Met de leerkring wordt nieuwe kennis opgedaan en ontwikkeld over de kansen die er liggen om gezondheidsbevordering verder te integreren bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De zelfredzaamheid, de vitaliteit van individuele personen wordt vergroot, waardoor het algemene welzijn een verbetering kan doormaken. Gezamenlijke nieuwe ideeën worden opgedaan tijdens verschillende bijeenkomsten. Tussen verschillende bijeenkomsten stellen het RIVM en Platform31 kennisproducten op, waarin de opgedane ideeën verdere uitwerking krijgen.

Sleutels zijn opgaven verbinden, coalities verkennen en vormen: grensoverschrijdend en sectoroverstijgend. Dit vraagt om elkaars taal te leren spreken en om omdenken. Het vraagt om lokaal maatwerk dat aansluit bij de kwaliteit van de plek. De leerkring is de plek voor lerend ontwikkelen en dit vervolgens lokaal uitdragen.

De leerkring gezondheid en ruimte levert een bijdrage aan:

 • Kennisontwikkeling:
  • Ontsluiten bestaande kennis
  • Uitbreiden ontbrekende kennis
  • Inspiratie over kansen en mogelijkheden – uit de diverse casussen, simulaties en praktijk (ook in het buitenland)
  • Verdieping op inhoudelijke thema’s
  • Delen van geleerde lessen en praktijkvoorbeelden en -ervaringen met andere gemeenten en het brede vakgebied
  • Het uitdragen van de brede scope en samenhang van ruimte en gezondheid: agendering en handelingsperspectief richting relevante stakeholders door middel van een essay en ‘to do’s-aanpak;
 • Competentieontwikkeling:
  • Verbindend ondersteunen van professionals
  • Competentieontwikkeling van deelnemers
  • Versterking van de lokale aanpak van alle deelnemers;
  • ‘Tussentaal’ ontwikkelen voor professionals uit ruimtelijk en gezondheids/sociaal domein
 • Netwerkontwikkeling:
  • Vergroten van persoonlijke kennisnetwerken