Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Gezond in...

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – lopen gezondheidsachterstanden verder op.

164 gemeenten krijgen op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Met dit innovatiebudget maken zij de slag om stappen te zetten in een integrale aanpak om op die manier te werken aan gezondheidsachterstanden. Lokaal maatwerk staat voorop. Het stimuleringsprogramma Gezond in… ondersteunt de gemeenten en geeft advies op maat. Het wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31.


Deel deze pagina via:

Leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen.

Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Gezond in… (Platform31 en Pharos) en het RIVM startten de leerkring gezondheid en ruimte. Met als doel gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. In de periode 2016-2017 vond samen met 14 gemeenten de eerste leerkring plaats. De resultaten hiervan kunt u in de rechterkolom lezen. Eind 2017 zijn we met 9 gemeenten gestart met een tweede leerkring.

Gezonde leefomgeving

De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat verder dan alleen zorgen voor een lage geluidsbelasting, vermindering van fijnstof en schoon zwemwater. Vanuit gezondheid ligt de focus meer en meer op actuele thema’s als obesitas of eenzaamheid: de ziektes van de 21e eeuw die de levensverwachting ernstig kunnen verlagen. Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidsbevordering op deze vlakken. De koppeling van gezondheid en ruimtelijke inrichting wordt nog weinig gemaakt. Op verschillende plekken in het land zijn al goede eerste ervaringen opgedaan. Er liggen meer kansen.

In de leerkring gezondheid en ruimte delen professionals uit het sociale en fysieke domein bij gemeenten de eerste ervaringen en ontdekken zij samen welke mogelijkheden er nog meer zijn. Met als doel de gezondheidsbevordering en de ruimtelijke inrichting van Nederland te verbeteren.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, waarvan de implementatie in volle gang is, zet gezondheid prominent op de ruimtelijke agenda. Dit is hét moment om met gezondheid aan de slag te gaan. Zo leidt een omgevingsvisie met focus op gezondheid tot de juiste landingsplaats waar maatschappelijke opgaven in verbinding staan met de fysieke leefomgeving. En er zijn volop mogelijkheden om gezondheidsachterstanden te verminderen door ruimtelijke ingrepen. Bewustwording van deze mogelijkheden, de effecten op gezondheidsachterstanden en de manier waarop gezondheid in het ruimtelijke beleid kan landen, zijn onderwerpen van de leerkring. De leerkring biedt hiertoe aanscherping, verdieping en invulling.

Voor gemeenten is dit een relevant thema. De ruimtelijke opgave hierbij is hoe een gebied een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving ontwikkelt en vasthoudt. Een stad kan dit benutten voor de economische concurrentiepositie van de stad. Hoe aantrekkelijker een stad om te wonen, werken en recreëren, hoe meer spin off.

Waarom sociaal en fysiek verbinden?

We vroegen aan een aantal wethouders tijdens de bijeenkomst platteland en gezondheid van de VNG op 14 september waarom het sociale en fysieke domein verbonden moeten worden en wat daarvoor nodig is.

Meer informatie en/of meedoen

In het menu links kunt u klikken voor meer informatie over de leerkring. In het menu recht delen we de resultaten van de leerkring. Heeft u interesse om mee te doen? We verkennen de mogelijkheden om in 2018 een derde leerkring te organiseren. Voor interesse, zie het tabblad ‘Hoe nu verder’.

plein met mensen

Lees ook

Fysiek en sociaal samen naar een gezonde leefomgeving voor iedereen
Verslag leerkring 1

Het gezondheids- en sociale domein ziet veel kansen voor ‘nudging’ en slimme combinaties. Ruimte kan pas echt bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, als mensen meer centraal staan bij besluiten.


Verbinden maatschappelijke opgaven aan leefomgeving: samenhang ruimte en gezondheid
Verslag leerkring 2

Gerwin Gabry stelt in de leerkring de metafoor van de boom centraal. De fysieke leefomgeving is geworteld in de maatschappij. De bovengrondse ‘zichtbare’ ruimtelijke inrichting wordt ‘ondergronds’ gedragen door de samenleving – maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, leefbaarheid.


Met de Omgevingswet waarde geven aan gezondheid
Verslag leerkring 3

Tijdens de derde dag van de leerkring Gezondheid en ruimte stond het thema planvorming centraal. Het blijkt eens te meer dat juist een zorgvuldig gesprek nodig is, waarbij bewoners, college, gemeenteraad en professionals hun eigen rol kunnen hebben.


Slimme schakels tussen gezondheid en ruimte
Verslag leerkring 4

Tijdens de vierde dag van de leerkring Gezondheid en ruimte stond de uitvoering centraal. Hoe zorg je als gemeente voor samenhang en slimme schakels tussen gezondheid en ruimte?