Thema: Wonen, zorg en gezondheid

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Wonen, zorg en gezondheid. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Kwetsbare mensen zijn van alle tijden. Nieuw is de visie hoe de samenleving deze groepen kan ondersteunen: inclusief en wonend in de wijk. Niet voor niets hebben gemeenten de ambitie om hun wijken zo uit te rusten dat ouderen en inwoners met een beperking er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor ontstaat bij gemeenten, corporaties en zorgondernemers een groeiende behoefte aan een nieuwe arrangement voor wonen, welzijn en zorg in wijken en dorpen. Platform31 ontwikkelt een kennisprogramma waarin we de kijken welke aanpak een goed samenwonen in wijken ondersteunt. Ook burgerparticipatie krijgt hierin een rol. Governance en procesregie op meerpartijensamenwerking krijgt een plek in het experiment met de partners van het Actieplan Weer Thuis! Vanuit deze programma’s ontwikkelen we kennis die initiatiefnemers inspireert en handelingsperspectief biedt bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte arrangementen, nieuwe woonvormen voor bewoners met beperkingen en een goede procesregie.