Op zoek naar een gedeeld handelings- perspectief voor middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het polycentrische netwerk van Nederland. Al deze gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen gemeenten er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. In dit onderzoek nemen we de opgaven en uitdagingen van middelgrote gemeenten onder de loep en gaan we op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief.

In opdracht van de M50 en het G40-stedennetwerk verdeelde Platform31 58 middelgrote gemeenten over zeven clusters. Per cluster beschrijven we de overeenkomstige kenmerken en ontwikkelingen. We zoomen in op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Daarnaast schetsen we per cluster een handelingsperspectief.