OpDezelfdeLeest

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Deel deze pagina via

Op Dezelfde Leest


Op dezelfde leest Supplementen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Van bestemmingsplan naar (beheers)verordening
 • Ondergrond en het bestemmingsplan

2011

 • Parkeren en het bestemmingsplan
 • Ruimtelijke kwaliteit en het bestemmingsplan

2010

 • Digitalisering en de inhoud van het bestemmingsplan
 • Wabo en het bestemmingsplan

2009

 • Doorwerking van rijks- en provinciaal beleid in het bestemmingsplan
 • Grondexploitatie en het bestemmingsplan (verschijnt december 2009)

2008

 • Luchtkwaliteit en het bestemmingsplan
 • De nieuwe WRO en de inhoud van het bestemmingsplan

2007

 • Geurhinder en het bestemmingsplan
 • Archeologie en het bestemmingsplan

2006

 • SMB/ MER en het bestemmingsplan
 • Het bestemmingsplan in uitvoering

2005

 • Leidingen, straalpaden en het bestemmingsplan
 • Procedurele en formele aspecten rond het bestemmingsplan

2004

 • Het bestemmingsplan en het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Detailhandel en het bestemmingsplan

2003

 • Watertoets en het bestemmingsplan
 • Welstandsnota en het bestemmingsplan (december 2003)

2002

 • Aan-huis-verbonden-beroep en het bestemmingsplan
 • Vogel- en Habitatrichtlijn en het bestemmingsplan

2001

 • Cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan
 • Wijziging Woningwet en het bestemmingsplan

2000

 • Het projectbesluit: plan of project?
 • Vrijstellingsregelingen & eisenregelingen in het bestemmingsplan

1999

 • Tussen positief bestemmen en overgangsrecht
 • Ondergronds bestemmen
 • De aanlegvergunning in het bestemmingsplan

1998

 • Milieuzonering en bestemmingsplan
 • De gevolgen van de nieuwe WRO voor het bestemmingsplan
 • Wijzigings- en uitwerkingsplannen

1997

 • Het actualiseren van bestemmingsplannen
 • Kostenverhaal op planschade in relatie tot het bestemmingsplan
 • Een handhaafbaar bestemmingsplan