Leerkring: Vergroening en het omgevingsprogramma

Vergroening van de leefomgeving staat steeds hoger op verschillende beleidsagenda’s. Vergroening vergroot het woongenot en de gezondheid, verbetert de luchtkwaliteit en biodiversiteit en draagt bij aan klimaatadaptatie en recreatiemogelijkheden. Door een toenemende druk op de ruimte in steden, kan groen in de verdrukking komen. Platform31 onderzoekt samen met koplopergemeenten hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Doet u mee?

Wat gaan we doen?

Simpelweg stellen dat een bepaald percentage groen nodig is in een gebied, is in de meeste gevallen niet effectief. Plannen en eisen verschillen per domein. Kwalitatieve eisen zijn minstens zo belangrijk als kwantitatieve doelstellingen. Daar komt bij dat plannen of regels nu vaak worden gemaakt vanuit één beleidsdoel, waarmee kansen voor andere beleidsdoelen worden gemist. Met een integrale aanpak van de vergroening van steden kom je veel verder. De Omgevingswet biedt gemeenten een aantal nieuwe instrumenten om hun beleidsdoelen te bereiken. In dit project staat het omgevingsprogramma centraal. Hoe kan dit instrument bijdragen aan de vergroening van steden?

Om antwoord te krijgen op deze vraag, starten we in april 2022 een kort maar intensief kennisuitwisselingstraject: een leerkring die bestaat uit drie verdiepende sessies van een dagdeel. De leerkring is maatwerk: de focus van de bijeenkomsten bepalen we samen met de deelnemende gemeenten. Uw vragen staan centraal en er is volop ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.

In de leerkring verkent u de kansen en mogelijkheden die het instrument omgevingsprogramma biedt. Hoe kan een gemeente dit instrument inzetten als aanvulling op een omgevingsvisie of een omgevingsplan? U verdiept uw kennis over de wijze waarop groen kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven als gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en recreatie. U gaat actief aan de slag met het formuleren van doelstellingen per thema en verkent hoe u vanuit doelstellingen naar uitvoering kunt komen. Relevante experts delen hun kennis en deelnemende gemeenten krijgen een actieve rol in de discussie en bij het verzorgen van inleidingen.

Voor wie?

De leerkring richt zich primair op de ondersteuning van drie tot vijf koplopergemeenten. Daarbij betrekken we ook één of meer provincies die actief zijn op dit thema en gemeenten ondersteunen in de vergroeningsopgave. We bespreken met de koplopers in hoeverre waterschappen ook aansluiten. Door koplopers bij elkaar te brengen, versterken we de kennis en de ideevorming. Vanuit de gemeente moeten zowel medewerkers die werken aan vergroening als medewerkers die werken aan de Omgevingswet deelnemen.

Criteria voor deelname

  • Duidelijke doelstellingen rondom groen gericht op verschillende maatschappelijke doelen (dus niet alleen gericht op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, biodiversiteit of gezondheid, maar een combinatie daarvan).
  • Ervaring met de instrumenten van de Omgevingswet en eerste ideeën over de inzet van het instrument programma.
  • We richten ons op het bebouwde gebied van gemeenten, dus steden en dorpen, en niet op het landelijk gebied.

Praktische informatie

De leerkring is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U kunt zich aanmelden tot 15 maart 2022. U hoort uiterlijk 28 maart 2022 of uw gemeente is geselecteerd om deel te nemen.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 21 april 2022
  • 26 mei 2022
  • 30 juni 2022

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de bijeenkomsten op locatie bij één van de deelnemende gemeenten plaatsvindt. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen? Vul dan dit aanmeldformulier (.docx,46,8 kB) in en stuur het uiterlijk 15 maart 2022 naar pepijn.lijklema@platform31.nl.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Groen in de stad snippergroen