Thema: Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen het thema Verstedelijking en gebiedsontwikkeling.

De nog altijd toenemende vraag naar woningen heeft gevolgen voor de structuur van de stad. Want waar moeten én kunnen al deze woningen worden gebouwd? Bedrijvigheid, recreatie, klimaatadaptatie en de energietransitie vragen eveneens ruimte. Gebiedsontwikkeling als kans voor stedelijke ontwikkeling- en uitbreiding begint bij het verbinden van een betekenis aan locaties voor de stad en het maken van duidelijke afwegingen op verschillende schaalniveaus: landelijk, onder meer in het traject van de NOVI, provinciaal, regionaal en gemeentelijk.
Daarom werkt Platform31 aan het thema Verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Daarin zien we een spanning tussen flexibel zijn en keuzes maken. Keuzes over waar we woningen willen realiseren en in combinatie met welke functies. Flexibiliteit is nodig om in synergie met elkaar een gebied te ontwikkelen: hoe kunnen natuurinclusief bouwen, mobiliteit en arbeidsmarkt integraal worden meegenomen in de planvorming? Verouderde bedrijventerrein en leegstaande winkelgebieden vormen een opgave om verloedering tegen te gaan, maar bieden ook een kans voor nieuwe functies. Deze onbenutte maar goed gelegen plekken kunnen een nieuw leven krijgen. Zo worden nieuwe woonmilieus aan de stad toegevoegd die inspelen op de woningvraag.

Platform31 maakt nadrukkelijk de beweging om wonen, werken, vervoer en recreatie te integreren en de verstedelijkingsopgave te koppelen aan duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen en gezondheid. Bij verdichting kijken we gericht naar de ruimtelijke kwaliteit: hoe houden we steden en wijken leefbaar, kunnen gebouwen en gebieden een andere functie krijgen en kunnen we de maatschappelijke meerwaarde van ontwikkelingen meenemen in de planvorming? Vergroening van steden speelt een belangrijke rol vanuit het perspectief van leefbaarheid, wateroverlast, hittestress en gezondheid. Maar ook: wie neemt de forse voorinvesteringen voor zijn rekening? Hoe ontstaat waardecreatie? En welke rol speelt de nieuwe Omgevingswet bij al deze opgaven? Onze projecten resulteren onder meer in nieuwe planningsprincipes en andere manieren van samenwerken tussen overheid, markt en bewoners. Dit alles heeft onder meer het doel om de SDG ‘duurzame steden en gemeenschappen’ dichterbij te brengen.