Kennisnetwerk mkb Zuid-Holland 2021: praktijkcursussen

Wilt u het verschil maken voor een sterker mkb? En wilt u niet zelf het wiel uitvinden, maar juist samen slimmer worden? Dan bent u degene die wij zoeken! Wij zien dat er in Zuid-Holland al veel gebeurt om ervoor te zorgen dat het mkb sterk en wendbaar meebeweegt met de uitdagingen van deze tijd. Tegelijkertijd is er nog veel potentie en behoefte om te leren van elkaars ervaringen. Specifiek voor de thema’s Accountmanagement, Circulaire Economie en Digitalisering brengen we uw leervragen en het van elkaar leren graag een stap verder. Daarom kunt u in 2021 deelnemen aan praktijkcursussen op deze drie thema’s.

Hoe zien de cursussen eruit?

De praktijkcursussen bieden u de mogelijkheid om te leren van ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden van vakgenoten uit Zuid-Holland. We bouwen hierbij voort op de ervaringen uit het kennisnetwerk Zuid-Holland in 2020. U neemt met een vaste groep deelnemers deel aan een korte cursus van drie opeenvolgende, samenhangende bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect van het hoofdthema centraal staat. Tijdens de cursus wordt u geïnspireerd door experts die vernieuwende inzichten bieden. We sluiten de cursussen af met een gezamenlijke netwerkbijeenkomst. Het programma van de cursusbijeenkomsten wordt samengesteld op basis van de behoeften van de deelnemers.

Voor wie?

Wij zijn specifiek op zoek naar deelnemers die gemotiveerd zijn om van anderen te leren en eigen ervaringen in willen brengen. Deelnemers zijn werkzaam voor organisaties die betrokken zijn bij dienstverlening voor het mkb, zoals ondernemersverenigingen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Aanmelden

Wilt u deelnemen? Stuur dan het ingevulde intakeformulier (te vinden onder elke cursusbeschrijving hieronder) naar het mailadres dat in het formulier vermeld staat.

U kunt kiezen uit de onderstaande drie thema’s.

Cursus 1: Accountmanagement 2.0

Data: 22 juni, 28 september, 2 november (14:00-16:00)


Hoe verbeter en verstevig je als overheid je relatie met het bedrijfsleven en vice versa? Wat is daar voor nodig, zowel aan de publieke als private kant? En hoe werk je vanuit daar als overheid en ondernemers effectief samen aan maatschappelijke uitdagingen? 

Deze vragen staan centraal in de praktijkcursus accountmanagement 2.0. De cursus is niet alleen voor accountmanagers vanuit de overheid, maar nadrukkelijk ook voor vertegenwoordigers vanuit de ondernemershoek.

Bijeenkomst 1: De basis van sterk accountmanagement, kennismaking en delen leerbehoeften | 22 juni | 14:00-16:00

Programma

14:00         Welkom en toelichting op de cursus
14:05         Presentatie: De onderdelen van sterk accountmanagement
Wim Bakker
14:20         Presentatie: Een goede samenwerking tussen ondernemers en overheid: wat is hier in de praktijk voor nodig?
Jos van Asten
14:55 Pauze
15:00 Kennismaking en intervisie: Met de inspiratie uit de presentaties in het eerste uur op zak maken we in dit tweede uur nader kennis met elkaar. In een intervisievorm delen we onze leervragen en opgaven waar we zelf in de praktijk tegen aanlopen.

Over de sprekers

 • Wim Bakker is senior projectleider bij Stichting CLOK en vanuit daar ondersteunt hij gemeenten en ondernemerscollectieven bij versterking van het accountmanagement, het ontwikkelen van een gezamenlijk agenda en versterking van het organiserend vermogen. In het verleden werkt hij bij verschillende gemeenten als accountmanager en medewerker EZ.
 • Jos van Asten is vaste docent binnen de CLOK Academie op het gebied van accountmanagement en de samenwerking tussen ondernemers en overheid. Hij is project en programmamanager van diverse publiek-private samenwerkingsverbanden in Noordoost Brabant. Directeur van het Platform Ondernemend Meierijstad met 900 aangesloten bedrijven, parkmanager in Veghel en was in het verleden werkzaam als accountmanager bij een gemeente.

Vervolgbijeenkomsten

Aan de hand van de intakeformulieren, kennismaking en intervisie in de eerste sessie bepalen we nader de inhoud van de tweede en derde bijeenkomst. Het doel van deze cursus is dat we met en van elkaar leren en dat elke deelnemer handvatten krijgt om in zijn of haar werk stappen vooruit te kunnen zetten.

Bijeenkomst 2: Accountmanagement als verbindende schakel tussen ‘buiten en binnen’ | 28 september | 14:00-16:00 | Digitaal via MS Teams

Hierbij gaan we in op aspecten als: verdeling en beheer van accounts, hoe en wanneer leidt je zaken door naar collega’s binnen de gemeente? (Waar ben je van en waar niet en hoe breng je focus aan? Dit bekijken we ook vanuit de bril van de ondernemers? Wat is vanuit het oogpunt van de ondernemer/ondernemersdienstverlening gewenst?

Bijeenkomst 3: Versterking van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven | 2 november | 14:00-16:00 | waarschijnlijk fysiek in Rotterdam of Den Haag

Hierbij gaan we in op de voordelen van een goed georganiseerd bedrijfsleven en wat overheid en ondernemers kunnen doen om het organiserend vermogen te vergroten.


Download het intakeformulier

Cursus 2: Circulaire economie – samen werken aan versterken ketens  

Data: 29 juni, 21 september, 26 oktober (14:00-16:00)


Steeds meer ondernemers zetten in op circulaire productieprocessen en verdienmodellen. Niet alleen jonge hippe startups maar ook mkb’s in maakindustrie, verpakkingen of consumentengoederen (bijvoorbeeld textiel of elektronica) zetten stappen richting circulair ondernemen. Hoe zorg je ervoor dat deze bedrijven deze stappen kunnen maken? Wat gebeurt er al in het brede mkb op circulair gebied, wellicht ook zonder het ‘circulaire label’? Hoe kunnen we samen circulaire ketens versterken? En hoe krijgen we hierin ook mkb’ers mee voor wie circulariteit nog een ver-van-mijn-bedshow is? In deze cursus gaan we met overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan de slag. We nemen de tijd om met elkaar na te denken over de opgave en gaan vooral praktisch aan de slag met hoe-vragen. We bespreken hoe we de ondersteuning en samenwerking optimaal vorm kunnen geven om samen met het mkb stappen te zetten met circulair ondernemen en het versterken van circulaire ketens. Er zijn nog enkele plekken vrij. Doet u mee?

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 1: Circulaire ketens: perspectief ondernemer | 29 juni, 14:00-16:00
 • Bijeenkomst 2: Nieuwe vormen van samenwerken overheid en bedrijfsleven | 21 september, 14:00-16:00
 • Bijeenkomst 3: Samen bouwen aan circulaire ketens | 26 oktober, 14:00-16:00

Bijeenkomst 1: Circulaire ketens: perspectief ondernemer

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het perspectief van de ondernemer centraal. We staat stil bij de uitdagingen per sector, waarbij we inzoomen op de Zuid-Hollandse maakindustrie. De volgende leervragen staan daarbij in ieder geval centraal:

 • Hoe kunnen we ondernemers in de regio aan elkaar koppelen?
 • Hoe kijken mensen van binnen en buiten de sector naar circulaire maakindustrie?
 • Hoe kunnen wij ondernemers die circulair willen ondernemen het best informeren en verder helpen?
 • Welke partijen kunnen mij daarbij helpen, bijvoorbeeld bij het starten met ketenafspraken?

Programma

14:00     Welkom
Barbara Heebels, Platform31
14:05     Voorstelrondje
14:20     Bespreken opzet programma en leerbehoeften
14:35     Presentatie ‘Het brede mkb op weg naar circulair – inzicht in uitdagingen per sector’
Rick Passenier, CIRCO
14:55     Pauze
15:05     Presentatie ‘Perspectief maakbedrijven – circulair in de metaal’
Marie-Claire van Doremalen, Regiosecretaris Zuid-Holland Koninklijke Metaalunie i.s.m. Deborah Leroy, We Deliver Solutions, een vernieuwer in de metaalindustrie
15:25     Discussie: hoe bereik je het mkb, hoe sluit je beter aan bij vragen en werkwijze van ondernemers en hoe wissel je onderling kennis uit? Wat zijn hierbij aandachtspunten per sector?
15:50     Afronding
Barbara Heebels, Platform31

Bijeenkomst 2: Nieuwe vormen van samenwerken overheid en bedrijfsleven

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we in op wat circulaire economie vraagt van de samenwerking tussen (lokale) overheid en bedrijfsleven. Welke rollen hebben de verschillende partijen en hoe kom je tot nieuwe manieren van samenwerking, sectoroverstijgend en meer gericht op het vormen van coalities? Vragen die in ieder geval aan bod komen zijn:

 • Wat kan ik bijdragen aan het versterken van de circulaire ketens, wat is ervoor nodig? Wat werkt? Wat werkt niet?
 • Wat zijn goede voorbeelden van regionale samenwerking en ketensamenwerking? Zijn er binnen de voorbeelden bepaalde kenmerken/aandachtspunten te herkennen die algemeen van toepassing zijn?
 • Hoe kunnen we als gemeente aanjager zijn, maar wel bereiken dat ondernemers de intrinsieke motivatie voelen om aan de slag te gaan met circulaire economie en zich er dus ook ‘eigenaar’ van voelen. Welke randvoorwaarden kunnen we creëren?

Bijeenkomst 3: Samen bouwen aan circulaire ketens

Tijdens de derde bijeenkomst proberen we met elkaar daadwerkelijk een stap verder te zetten. Wat kunnen we met elkaar doen om te komen tot (meer) circulaire ketens? Hoe kunnen we kennis hierover (ook na deze cursus) beter met elkaar delen? Vragen die we in ieder geval zullen bespreken zijn:

 • Wat kunnen we als partijen gezamenlijk doen in het opzetten ketens en opschalen?
 • Hoe zorgen we er als overheid voor dat we onze kennis en ervaring zo optimaal mogelijk delen?
 • Welke hulpmiddelen zijn er voor een gemeente die nog weinig ervaring heeft met circulaire economie om er actief mee aan de slag te gaan?

Download het intakeformulier

Cursus 3: Digitalisering voor het brede mkb

Data: 8 juni, 14 september, 12 oktober (14:00-16:00)


Digitalisering biedt veel kansen om efficiënt en vernieuwend te ondernemen. Veel ondernemers voelen aan dat digitalisering voor hun onderneming van belang is, maar tegelijk toont onderzoek aan dat de potentie van digitalisering door het brede mkb nog maar beperkt benut wordt. In deze cursus gaan we met overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan de slag. We nemen de tijd om met elkaar na te denken over de opgave en gaan vooral praktisch aan de slag met hoe-vragen. We bespreken hoe we de ondersteuning en samenwerking optimaal vorm kunnen geven om samen met het mkb stappen te zetten met digitalisering. Er zijn nog enkele plekken vrij. Doet u mee?

Bijeenkomst 1: Perspectief van de ondernemer centraal | dinsdag 8 juni | 14:00-16:00

Tijdens deze eerste bijeenkomst van de cursus staat het perspectief van de ondernemer centraal. Doel van de bijeenkomst is om met elkaar stil te staan bij de opgave en onze beelden daarvan te spiegelen en te toetsen. Belangrijke kennisvragen zijn:

 • Wat verstaan we onder digitalisering voor het brede mkb?
 • Wat betekent digitalisering vanuit het perspectief van een ondernemer?
 • Hoe bakenen we de doelgroepen van onze inspanningen af en wat betekent dat voor een aanpak?
 • Hoe krijg je (nog beter) zicht op de behoefte van ondernemers?

Daarnaast nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken. We gaan het komende jaar tijdens een aantal bijeenkomsten veel leren van elkaars kennis en ervaringen en dat verdient een goede kennismaking bij aanvang.

Zie hier het programma voor de eerste bijeenkomst:

14:00          Welkom
14:05 Voorstelrondje: wie is wie?
14:20          Bespreken leerbehoeften en opzet cursus
14:30          Presentatie ‘(Hoe) kan het MKB gefaciliteerd worden te digitaliseren?’
Jan Pons, senior onderzoeker Digital Business, Hogeschool Rotterdam
15:00          Pauze
15:10          Intervisie
Met vragen van IT Campus Rotterdam en gemeente Alphen aan den Rijn
15:55          Afronding

De voorlopige thema’s voor de volgende bijeenkomsten zijn:
 • Bijeenkomst 2: Bewustwording en activering: Hoe vergroten we bewustwording van kansen en risico’s van digitalisering bij het brede mkb en hoe stimuleren we dat het brede mkb (nog meer) in beweging komt? (14 september 2021, 14:00-16:00)
 • Bijeenkomst 3: Ecosysteem en samenwerking: Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid? (12 oktober 2021, 14:00-16:00)

Download het intakeformulier

De cursussen worden aangeboden door de Provincie Zuid-Holland en de MRDH en worden gefaciliteerd door Platform31 en Stichting CLOK. Deelname is kosteloos, maar vraagt om een tijdsinvestering van in totaal ongeveer 10 uur in de vorm van actieve deelname aan 4 bijeenkomsten en het voorbereiden van eigen bijdragen.