Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Thema: Vernieuwing economische structuur

Platform31 gaat in 2022 aan de slag met het thema Vernieuwing Economische structuur. Op deze pagina vindt u de actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

We zien een versnelde omslag naar een circulaire economie, vernieuwing van het midden- en kleinbedrijf, gerichte inzet van robotisering en digitalisering, verduurzaming, verdergaande internationalisering en meer innovatie. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor een nieuwe economische structuur. Overheden kunnen als inkoper, aanjager en verbinder optreden én kaders stellen die aansluiten bij de veranderende economie en druk op de ruimte. Ze kunnen de weg vrij maken voor vernieuwers en hen introduceren in het bredere bedrijfsleven. Bedrijven spelen op hun beurt een sleutelrol in de energietransitie, klimaatadaptatie en sociale opgaven en zorgen voor werkgelegenheid. Hoe blijven bedrijven toekomstbestendig en krijgen pioniers de ruimte? Hoe werken we samen aan gezonde steden en gaan we om met de schaarse ruimte?

Platform31 bouwt met haar programma’s voor kennisontwikkeling en kennisdeling samen met overheden en bedrijfsleven aan brede welvaart en gezonde steden en regio’s. Daarnaast beogen we met onze projecten een bijdrage te leveren aan het behalen de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de VN. Een bijdrage aan de realisatie van de SDG’s ‘eerlijk werk en economische groei’, ‘industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’.