Contact

Meer informatie City Deal

De City Deals komen voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hierin samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Meer informatie over deze City Deals vindt u op de website van Agenda Stad.


deel deze pagina
Samen werken aan stedelijke veiligheid in City Deal

“Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.” Dat willen verschillende steden en ministeries bereiken met de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’. Platform31 levert de landelijke projectleiders voor deze City Deal.

In de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’ werken sinds maart 2017 de steden Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan veiligheid in de stad. Door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen willen de steden en ministeries criminaliteit te voorkomen. Uitgangspunt is dat aandacht voor preventie leed voorkomt en maatschappelijke kosten bespaart. Deze City Deal zet in op nieuwe manieren om zorg en veiligheid met elkaar te verbinden en eerder hulp te bieden om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.

Vaak zijn veel verschillende instanties en hulpverleners betrokken bij mensen die uiteindelijk met justitie in aanraking komen. De informatie is er vaak wel, maar soms niet op de juiste plaats of bij de juiste instantie. Nu al werken (lokale) partijen – zoals wijkteams, sociale diensten, werkgevers, schuldhulpverlening, scholen, woningcorporaties, verzekeraars, veiligheidshuis en politie – steeds vaker samen. Om dit verder te verbeteren starten de steden in samenwerking met de ministeries experimenten om de knelpunten die er bestaan tussen de domeinen weg te nemen.

Experimenten

Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit Nijmegen) en Veerle Petit (interim projectleider, Platform31) hebben als landelijke projectleiders de experimenten (zie convenant, pdf) in deze City Deal begeleid. Daarin lag het accent op kwetsbare personen zoals risicojeugd, ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving en personen met verward gedrag. Op 1 november 2019 sloten de betrokkenen tijdens een slotbijeenkomst de CityDeal af.

Lees ook: Opbrengsten CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad.