Thema: Veilige samenleving

Platform31 gaat aan de slag met het thema Veiligheid. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Ondermijnende criminaliteit in woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, geweld in de openbare ruimte, intimidatie, corruptie en maatschappelijke onrust en spanningen: deze en andere criminele fenomenen hebben impact op de samenleving. Het bestrijden van criminaliteit, het verminderen van overlast en het borgen van een veilige samenleving kan niet alléén door de justitiële- en veiligheidsketen worden gerealiseerd. Ze raken ook aan andere maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld leefbaarheid, kwetsbare groepen en perspectief op werk. Daarnaast zien we dat repressief beleid nog niet altijd voldoende hand in hand gaat met preventief beleid. En soms ontbreekt het nog aan constructieve coalities tussen gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties.

Platform31 richt zich met name op het helpen vormgeven van aanpakken die een veilige samenleving bevorderen. Dit draagt bij aan de realisatie van de SDG ‘vrede, justitie en sterke publieke diensten’. Daarbij houden we rekening met andere maatschappelijke vraagstukken en leggen we de verbinding met de verschillende domeinen sociaal, fysiek, economie en werk. Dit doen we bijvoorbeeld door in te zetten op het versterken van de relatie tussen de (meer preventieve en op sociale emancipatie gerichte) wijkaanpak en veiligheid, door een koppeling te maken tussen de gebiedsgerichte en de persoonsgerichte, de repressieve en de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. Via onder andere verkenningen en learning communities dragen we bij aan de samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties en laten we de meerwaarde zien van goede afstemming tussen deze partijen.

P31 Icoon Veiligheid grijsblauw

Projecten Veilige samenleving

 • Aanpak ondermijning in de wijk
  De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat al enige tijd hoog op de politieke agenda. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat kwetsbare wijken gevoelig zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dit project richt zich op het stimuleren van de verbinding van de aanpak van ondermijnende criminaliteit met de (preventieve) wijkaanpak, waarin zowel aandacht is voor repressieve als preventieve maatregelen.
  Lees verder
 • Binnen het programma Leefbaarheid en Veiligheid van het ministerie van BZK voeren wij diverse projecten uit:
  • Kennisplatform Leefbaarheid en veiligheid (meer informatie volgt)
  • Vraaginventarisatie t.b.v. leernetwerk (meer informatie volgt)
  • Gebiedsprofielen & agenda’s t.b.v. leernetwerk (meer informatie volgt)

Voltooide projecten:

 • Citydeal Zorg voor Veiligheid in de stad
  Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Zes gemeenten en het Rijk experimenteren binnen City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad.
  Lees verder
 • Governance en ondermijning op vakantieparken
  Lees verder
 • Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing
  In dit kennisprogramma gaan we in samenwerking met het G40-Stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden.
  Lees verder

Kennisdossiers