Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken

Innovatieprogramma

De wijk of buurt als springplank voor vernieuwing en sociale stijging wordt in het hele land herontdekt door uiteenlopende partijen. Ze wordt gezien als een overzichtelijk schaalniveau om analyse, visie, strategie en aanpakken in samenhang op te pakken. Samenwerking en interactie tussen domeinen wordt hierin gezien als een belangrijke succesfactor. De zoektocht naar synergie in visie en aanpak tussen verduurzaming, wonen, veiligheid, zorg, werk, onderwijs en andere domeinen vindt meer dan ooit plaats.

In de praktijk is deze zoektocht naar samenhang lastig, omdat kennis versnipperd is en sectorale schotten een brede aanpak in de weg staan. Hoe organiseer je een domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak intern en met lokale partners die leidt tot wederzijds rendement?

Dit jaar organiseert Platform31 – samen met het ministerie van BZK, het G40-stedennetwerk en corporatiepartners – het Innovatieprogramma Domeinoverstijgende Gebiedsgerichte Aanpakken (DGA).

In dit innovatieprogramma formeert Platform31 een kennisgemeenschap van strategische beleidsmedewerkers uit koplopende gemeenten en corporaties. Het doel: op zoek gaan naar de werkzame bestandsdelen van domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken waar vernieuwende koppelingen tussen sociale en fysieke beleidsdomeinen centraal staan. Deelnemende partijen krijgen inzicht en handvatten om te komen tot een eigen domeinoverstijgende strategie.