Achtergrond

Thema: Leefbare wijken en buurten

Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. In 2020 bouwen we samen met onze partners voort op het kennisfundament van Platform31 rondom een programmatische wijkaanpak. Welke mix van interventies past bij welke opgave(n): we onderzoeken in hoeverre maatwerk in een wijkaanpak kan worden gecombineerd met generiekere oplossingsrichtingen in bepaalde wijktypen.

Vragen die we willen beantwoorden:

  • Hoe kunnen andere gemeenten en hun betrokken partners leren van bestaande programma’s, zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waarin onderwijs en werkgelegenheidsstructuren op stadsdeelniveau worden versterkt?
  • Welke governance hoort bij een effectieve gebiedsaanpak?
  • Wat betekent dit – zowel binnen de gemeente als in de gebiedsgerichte samenwerking met andere organisaties en bedrijven?

Trends

Steeds meer mensen wonen in een gebied met een leefbaarheid die als ‘ruim voldoende’ wordt getypeerd op basis van de Leefbaarometer 2018. De langjarige trend is duidelijk positief. Daar tegenover staat dat de verbetering van de leefbaarheid in een aantal ‘zwakkere’ wijken achterblijft en dat de verschillen tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken blijven toenemen. Toenemende (culturele) diversiteit zorgt in sommige stadswijken voor minder sociale binding en vertrouwen, terwijl op andere plekken hierdoor juist de leefbaarheid verbetert. Vanwege deze leefbaarheidsverschillen en vraagstukken als de bestrijding van criminaliteit en ondermijning, de verduurzamingsopgave, de verstedelijkingsopgave, langer thuis wonen en extramuralisering, vragen om een aanpak op wijkniveau. Met andere woorden: in 2020 keert de wijk terug op de beleidsagenda. Zowel steden als de Rijksoverheid zoeken naar een nieuwe gebiedsgerichte focus. Dit zien we bijvoorbeeld terug in nieuwe City Deals en in recent gesloten Woondeals, waarin wijken zijn aangewezen waar leefbaarheidsopgaven spelen.

Wijk geel