Thema: Leefbare wijken en buurten

Platform31 gaat in 2022 verder met het thema Leefbare wijken en buurten. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. In 2022 bouwen we samen met onze partners voort op het kennisfundament van Platform31 rondom een programmatische wijkaanpak. En voeren we binnen het programma Leefbaarheid en Veiligheid (van het ministerie van BZK) een aantal projecten uit. Welke mix van interventies past bij welke opgave(n): we onderzoeken in hoeverre maatwerk in een wijkaanpak kan worden gecombineerd met generiekere oplossingsrichtingen in bepaalde wijktypen. Vragen die we willen beantwoorden:

  • Hoe kunnen andere gemeenten en hun betrokken partners leren van bestaande programma’s, zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waarin onderwijs en werkgelegenheidsstructuren op stadsdeelniveau worden versterkt?
  • Welke governance hoort bij een effectieve gebiedsaanpak?
  • Wat betekent dit – zowel binnen de gemeente als in de gebiedsgerichte samenwerking met andere organisaties en bedrijven?