Derde ronde experimenten bevolkinngsdaling

Meer informatie

Platform31 begeleidt de krimpexperimenten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijk wil krimp- en anticipeerregio’s ondersteunen met kennis over bestaande en goedwerkende aanpakken en met juridische handreikingen die evenwicht brengen in vraag en aanbod van vastgoed. Juist vanuit de wetenschap dat de rendementen en dus de marges in deze projecten klein zijn.


deel deze pagina via:

Bevolkingsdaling (3e ronde)

Sinds 2009 experimenteert Platform31 in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Na twee succesvolle experimenteerrondes is in het najaar van 2016 de derde ronde experimenten bevolkingsdaling gestart.

Samen met het ministerie van BZK en de VNG zijn zeven veelbelovende projecten voor de derde ronde geselecteerd. Het experimentenprogramma is in 2019 afgesloten met een evaluatie. De experimenthouders gaan aan de slag met nieuwe concepten, maar ook met bekende, complexe vraagstukken zoals het versterken van de grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt (Oost-Groningen), het toekomstbestendig organiseren van de zorg (Oost-Drenthe) en het realiseren van goede huisvesting voor ouderen (de Achterhoek).

Projecten 3e ronde experimenten bevolkingsdaling

  • Exploitatiefonds Waarde voor cultureel erfgoed (Zuid-Limburg)

Dit experiment onderzoekt of er een exploitatiefonds kan worden ontwikkeld voor de herbestemming van leegstaand historisch erfgoed in Zuid-Limburg. Het plan komt voort uit de ervaringen met twee kloosters die Macoo (voorheen INCO+) heeft getracht te revitaliseren door het combineren van maatschappelijke en economische functies. Zowel het renoveren als het succesvol exploiteren, zouden in een revolverend fonds met meerdere locaties ondergebracht kunnen worden. De provincie Limburg overweegt, net als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, financieel te participeren op voorwaarde dat er een duidelijke publieke waarde wordt gecreëerd en meerdere partijen bereid zijn mee te doen. Macoo is bezig belangstelling te organiseren onder gemeenten, ondernemers en andere partijen voor dit fonds.

  • Grensoverschrijdend kennis- en informatiecentrum en -platform (Oost-Groningen)

In dit experiment werken de Hanzehogeschool en de gemeente Oldambt aan het tot stand brengen van een kennis- en innovatiewerkplaats in de gemeente Oldambt. In deze kennis- en innovatiewerkplaats komen studenten, onderzoekers, ondernemers en kennisinstellingen (vanuit Oost-Groningen en over de grens in Duitsland) bij elkaar om samen aan concrete problemen en onderzoeken te werken en kennis uit te wisselen. Voor het experiment bestaat een breed draagvlak. Het streven is om ook naburige gemeenten mee te krijgen en ook de provincie Groningen nog meer te betrekken bij het experiment. Najaar 2017 wordt het informatiepunt geopend. Het experimenteergeld zal waarschijnlijk worden ingezet om de effecten van het ontmoetings- en kennispunt voor de lokale gemeenschap in kaart te brengen.

Bekijk de publicatie: Grenzenloos Talent

  • Herontwikkeling Kerkrade-Oost (Parkstad Limburg)

Kerkrade-Oost is een gebied met relatief veel woonproducten die incourant zijn of lijken te worden. Dit experiment beoogt om samen met betrokken partijen (Provincie Limburg, de gemeente en verschillende woningcorporaties) te komen tot een gefaseerde gebiedsontwikkeling, met een business case voor aankoop, exploitatie en op termijn sloop van een of meer complexen. Partijen onderzoeken de haalbaarheid van een stedelijke herverkaveling, waarbij eigendomsrechten van grond en vastgoed worden ingebracht in een tijdelijke grondbank. Deze constructie moet een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering opleveren tegen beperkte maatschappelijke kosten, waarbij het risico tussen partijen kan worden gespreid. Dankzij een geïntegreerde gebiedsexploitatie kunnen bovendien kostenbesparingen worden gerealiseerd.

  • Huisartsensamenwerkingsverband Coevorden-Dalen (Drenthe)

In Coevorden en Dalen hebben huisartsen het initiatief genomen voor een traject dat moet leiden tot een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening in de regio. Er ligt inmiddels een ontwerp van het huisartsensamenwerkingsverband dat als ‘bouwtekening en bestek’ dient voor de realisatiefase. De gemeente, een ziektekostenverzekeraar, het ziekenhuis, burgers/patiënten en de provincie zijn hierbij betrokken. Het experimenteergeld zal mogelijk worden ingezet om de vraag te beantwoorden “hoe de burger structureel bij het huisartsensamenwerkingsverband en de zorg kan worden betrokken”. De hier sterk aan gelieerde vraag is ‘hoe de lage SES-groep kan worden bereikt’.

Lees het interview: Huisartseninitiatief: ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg in Coevorden en Dalen

  • Tweede jeugd voor Het Weerdje, Doetinchem (de Achterhoek)

Centraal in dit experiment staat de transitie van woonzorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem. Het streven is zo veel mogelijk functies aan het gebouw te verbinden zodat de business case gunstiger uit zal komen. Gedacht wordt aan de verbinding met onderwijs, van middelbare scholen tot HBO en zelf WO. De gemeente werkt optimaal mee. Woningcorporatie Habion, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting met een zorg- en dienstenaanbod, stond voor de keuze: volledige sloop en nieuwbouw of het vergaand strippen van het gebouw inclusief de gevel. Voorlopig is de fysieke transformatie afgeblazen, maar de invulling van het sociale programma wordt voortgezet.

  • Verdienmodel gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe beoogt innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren, dorpen en buurten leefbaar te houden en het gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, werken en ondernemen. Op dit moment lopen er verschillende projecten. Bij elk van deze projecten neemt een ondernemer (of groep ondernemers) het voortouw. De gebiedscoöperatie brengt partijen bij elkaar. Doel van dit experiment is te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel voor de gebiedscoöperatie. Het experimenteergeld wordt ingezet voor een onderzoek waarin o.a. nagegaan wordt hoe gebiedscooperaties elders opereren en gefinancierd worden, en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om tot duurzame financiering voor de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe te komen.

Lees het interview: Initiëren, verbinden en dan ‘gewoon doen’! De kracht van Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

  • Vervoersvragen oplossen in krimpgebieden door inzet van autonoom vervoer (Noordoost Friesland)

Samen met lokale partijen onderzoekt de provincie Fryslân de mogelijkheden om concrete vervoersvragen in plattelandsgebieden met een krimpende bevolking op te lossen door de inzet van autonoom vervoer. Het voortgezet onderwijs in Noordoost Fryslân is bezig met beleidsvorming om de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs in een gebied met leerlingdaling op peil te houden. Mogelijk kan de inzet van met zelfrijdend vervoer hieraan bijdragen. Dit experiment omvat de verkenning en haalbaarheidsfase, met als doel in 2019 een pilot met zelfrijdend vervoer te realiseren. Door de inzet van nieuwe vervoersvormen moet dit experiment bijdragen aan het op peil houden van de bereikbaarheid van voorzieningen in dunbevolkte gebieden. Voor de uitvoering van het experiment wordt samenwerking gezocht met landelijke partners, waaronder het Rijk en instanties zoals de RDW.

Zie: publicatie Betere leefbaarheid dankzij zelfrijdend vervoer?

Lees de interviews

Huisartseninitiatief: ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg in Coevorden en Dalen

Interview met huisarts Jan Willem Ek, wethouder Joop Brink en gedeputeerde Henk Jumelet


Initiëren, verbinden en dan ‘gewoon doen’! De kracht van Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Interview met Jan van Goor en Jannes Oosterveld