Participatie en gezondheid

Arbeidsparticipatie of breder maatschappelijke participatie draagt bij aan een goede gezondheid. Lager opgeleiden en migranten lukt het niet altijd om volledig mee te draaien in de samenleving. Ze hebben een veel minder goede uitgangspositie. Vaak slagen zij er niet in om een baan te vinden of, als dat wel het geval is, die te houden. Ze beschikken meestal niet over de nodige contacten of het ontbreekt hen aan vaardigheden. Ook staat een slechte gezondheid soms in de weg. Het is een wisselwerking: een slechtere gezondheid betekent minder kansen op de arbeidsmarkt, en werkloos zijn heeft weer een negatieve invloed op de gezondheid. Het stimuleren van participatie en maatschappelijk zinvol bezig zijn is dus belangrijk bij het tegengaan van gezondheidsachterstanden. En het levert wat op: een gemeente bespaart zo’n 15.000 euro op jaarbasis voor iedere persoon die uit de bijstand komt.

Platform31 deed eerder onderzoek naar effectieve beleidskaders, presenteert voorbeelden van vernieuwende en succesvolle integrale aanpakken en deelt verhalen van mensen die met hulp aan (vrijwilligers)werk kwamen.

Participatie en gezondheid koppelen levert nieuwe kansen op

In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status (SES). Het wel of niet hebben van een betaalde baan blijkt, naast opleiding, daarop een enorme invloed te hebben. Maar hoe krijg je mensen die aan de kant staan weer actief? Platform31 deed hiernaar onderzoek en publiceerde onlangs Gezond participeren aan de randen van het land. Opdrachtgevers Annelies Acda en Robbert van Bokhoven van Pharos bepleiten naar aanleiding van die eindrapportage een betere koppeling tussen de domeinen gezondheid en werk en inkomen.

Lees meer

Gezond participeren aan de randen van het land

Deze rapportage brengt kennis over beleid en instrumenten voor arbeids- en maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden bij elkaar en bespreekt wat bekend is over de resultaten daarvan. Daarnaast geeft de rapportage ook enkele voorbeelden van activeringstrajecten waarbij gezondheid een nadrukkelijk thema is. Ook staan de auteurs kort stil bij de activeringspraktijk van een aantal gemeenten in krimpgebieden.

Lees meer

ikoon-participatie-en-gezondheid