Participatie en gezondheid

Arbeidsparticipatie of breder maatschappelijke participatie, werkt positief door op de gezondheid van mensen. Maar niet iedereen heeft (betaald) werk. Lager opgeleiden en migranten hebben geen goede uitgangspositie. Zij slagen er vaak niet om een baan te vinden of, als ze wel een baan vinden, die te houden. Ze beschikken vaak niet over de nodige contacten of het ontbreekt hen aan vaardigheden. Daarbij helpt een onzekere arbeidsmarkt, met flexibele arbeidscontracten zeker niet. Zo stapelen voor deze groepen de structurele determinanten van ziekte en sterfte op: lage opleiding, geen werk, laag inkomen en armoede.

De verwachting is dat de ongelijkheid in betaalde arbeid en inkomen in Nederland de komende 10 jaar zal toenemen. Daarom is er veel aan gelegen om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak mensen die een beroep doen op bijstand, gaan participeren. Ofwel via betaald werk, of door anderszins deel te nemen aan de samenleving.

Maar hoe krijgen gemeenten en andere partijen mensen die aan de kant staan, of meer specifiek: bijstandsgerechtigden, weer actief? We brengen in beeld wat bekend is over wat werkt en niet, en rapporteren over initiatieven en ervaringen met nieuwe aanpakken.

Participatie en gezondheid koppelen levert nieuwe kansen op

In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status (SES). Het wel of niet hebben van een betaalde baan blijkt, naast opleiding, daarop een enorme invloed te hebben. Maar hoe krijg je mensen die aan de kant staan weer actief? Platform31 deed hiernaar onderzoek en publiceerde onlangs Gezond participeren aan de randen van het land. Opdrachtgevers Annelies Acda en Robbert van Bokhoven van Pharos bepleiten naar aanleiding van die eindrapportage een betere koppeling tussen de domeinen gezondheid en werk en inkomen.

Lees meer

Gezond participeren aan de randen van het land

Deze rapportage brengt kennis over beleid en instrumenten voor arbeids- en maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden bij elkaar en bespreekt wat bekend is over de resultaten daarvan. Daarnaast geeft de rapportage ook enkele voorbeelden van activeringstrajecten waarbij gezondheid een nadrukkelijk thema is. Ook staan de auteurs kort stil bij de activeringspraktijk van een aantal gemeenten in krimpgebieden.

Lees meer