Gemeentelijk maatwerk na afschaffing van de Wtcg en de Cer

Gemeenten zijn sinds de decentralisaties van 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie. Binnen deze context is de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. De Wtcg en de Cer werden oorspronkelijk ingezet om chronisch zieken en gehandicapten een gerichte compensatie te bieden voor de hoge zorgkosten waar zij mee te maken hebben. In de praktijk bleken deze maatregelen hun doel vaak niet te bereiken. Op dit moment kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij hun inwoners financieel maatwerk bieden. Dit doen ze op verschillende manieren, maar de meest gebruikte vorm is het aanbieden van een collectieve zorgpolis. Vanaf 2023 wordt de collectiviteitskorting op basisverzekeringen echter afgeschaft. Deze recente ontwikkeling onderstreept het belang en de urgentie om nu te onderzoeken hoe gemeenten inzetten op financieel maatwerk.

Het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een onderzoek naar de manier waarop gemeenten nu maatwerk bieden. Het IVO voert dit onderzoek in samenwerking met Platform31, het Verwey-Jonker Instituut en Rebel Group uit. Het doel van dit onderzoek is een overzicht bieden van gemeentelijke regelingen gericht op het financieel compenseren van mensen met een chronische ziekte en/of handicap. Daarnaast wil dit onderzoek inzicht bieden in de manier waarop gemeenten de omslag hebben gemaakt van een ongerichte automatische tegemoetkoming naar maatwerk gericht op de persoonlijke situatie van de burger.

Rolstoel gehandicapt straat