Rollen voor gemeentes bij stikstofarme woningbouw

Hoe kunnen gemeentes op het gebied van woningbouw met stikstof omgaan? Platform31 voert een project uit dat als hoefddoel heeft om hulpmiddelen te ontwikkelen zodat gemeentes effectief hun rol op dit gebied kunnen bepalen. Ook marktpartijen worden actief betrokken.

Stikstofcrisis en woningbouw, wat is er ook al weer aan de hand? In de allerkleinste notendop: tot een jaar geleden was het mogelijk om voor een bouwproject aan te geven welke in de toekomst uit te voeren maatregelen stikstofuitstoot van het project compenseren. Medio 2019 is daar een streep doorheen gegaan: stikstofuitstoot moet gelijk al zo laag zijn dat die geen negatieve invloed heeft op Natura 2000-gebieden die daar gevoelig voor zijn.

Het gevolg hiervan is dat vergunningen per direct werden stopgezet en de meeste bouwprojecten tijdelijk stil kwamen te liggen. Deze kunnen pas weer worden opgestart als er maatregelen zijn genomen die direct substantieel effect op Natura 2000-gebieden voorkomen. Met name voor gemeentes met een grote woningbouwopgave is dit een vervelende situatie.

Gemeentes moeten nu zowel in hun beleid als in hun handhaving actiever aandacht besteden aan stikstof. Niet alle gemeentes zijn daar goed op toegerust, met name omdat er verschillende manieren zijn voor een gemeente om invloed uit te oefenen. Er zijn wel al gemeentes die wel eigen invulling geven aan het omgaan met de dubbel-urgente opgave van woningbouw en tegelijk de stikstofuitstoot daarvan onder bepaalde grenzen houden.

Wat gaan wij doen?
Het project dat Platform31 met financiering van ministerie van BZK is gestart heeft tot doel om te stimuleren dat kennis wordt verzameld en verspreid over de verschillende manieren hoe een gemeente actief een geschikte rol kan innemen. “Geschikte” slaat op het feit dat niet alle situaties hetzelfde zijn en – mogelijk – invloed hebben op de rol en dus maatregelen die zinvol zijn: grootte van de woningbouwopgave, nabijheid van Natura 2000-gebieden, andere beleidsprioriteiten, enzovoorts.

Er is behoefte bij veel gemeentes om beter te worden toegerust om het thema het hoofd te bieden, en effectief van elkaar te leren. Op sommige vlakken moeten ze misschien actief gaan samenwerken om effectief te zijn, regionaal of thematisch. Als er bovendien meer eenduidigheid komt in hoe gemeentes zich opstellen, is er voor bouwers ook meer duidelijkheid wat ze te wachten staat. Een dergelijke gelijksoortige manier van werken ontbreekt nu nog, zo is in de wandelgangen te horen. Daar verandering in brengen zou zowel overheid als marktpartijen helpen.

Interesse in deelname?

Platform31 benadert zelf directe partners uit het netwerk met de vraag of ze kennis willen bijdragen aan het project. Het gaat hierbij met name om gemeentes en bouwbedrijven/ ontwikkelaars. Deze partijen zijn tenslotte ook de begunstigden van het project. Als u niet zeker weet of u partner bent, of sowieso interesse hebt vanuit uw positie bij een gemeente of bedrijf, kunt u ook zelf contact opnemen met Wouter Kersten.

Circulair blauw
bouwput Rotterdam-k