Achtergrond

In 2013 benoemde minister Plasterk vanuit het kabinet Rutte II, in de nota ‘doe-democratie’, dat er mogelijkheden bestaan om meer initiatief bij bewoners en bedrijven te leggen om maatschappelijke vraagstukken mede op te lossen. De samenleving vraagt ook om meer ruimte, op allerlei terreinen. Op de woningmarkt treedt de overheid terug en gaan woningcorporaties terug naar de kerntaken. Dat zien we terug in buurten en wijken: (collectief) particulier opdrachtgeverschap, klushuizen, buurtmoestuinen, wooncoöperaties en buurtbeheer ‘van onderop’. Ook de inzet van mensen bij bijvoorbeeld de sportclub of de carnavalsvereniging is enorm, wat kunnen we daarvan leren als het gaat om vernieuwend burgerschap? Of hoe betrek je bewoners bij een ingrijpende omslag naar aardgasvrije wijken?

Platform31 werkt samen met andere partijen aan nieuw vakmanschap van overheden, waarin zij logische verbindingen maken, samenwerken en slim schakelen tussen beleidsterreinen en overheidslagen. Als we het hebben over een participerende overheid, wat betekent dat dan? Ook voerden we diverse onderzoeken en experimenten uit op het gebied van burgerparticipatie. We bieden u een overzicht van lopende en afgeronde projecten:

 • Community of Practice: aardgasvrije wijken
  We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Tegelijkertijd zoekt de samenleving ook meer ruimte, op allerlei terreinen. Dat vraagt om een andere rol van de lokale overheid en nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten en bewoners. En is zelfs cruciaal bij complexe maatschappelijke opgaven zoals de overgang naar aardgasvrije wijken.
 • Ruim op die Regels
  Gemeenten en burgers zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken. De rol van de overheid verandert en burgers starten steeds vaker eigen initiatieven. In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzocht Platform31 in samenwerking met tien gemeenten en elf initiatieven hoe belemmerende regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit. Na twee jaar rondt het experimentenprogramma af met een evaluatie: Welke ruimte is er op regels?
 • Klushuur
  Het empoweren van huurders, het stimuleren en honoreren van zelfredzaamheid en tegemoet komen aan de wens van huurders de woning naar de eigen hand te kunnen zetten. Het zijn enkele belangrijke redenen voor woningcorporaties om aan de slag gaan met klushuur. Op In het experiment Klushuur experimenteren tien woningcorporaties uit alle delen van het land met klushuur.
 • Participatie in het aardbevingsgebied
  De bewoner centraal is het uitgangspunt van het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Doel van dit Meerjarenprogramma is om samen met bewoners te werken aan schadeherstel, versterking en de energietransitie. Platform31 onderzocht goede voorbeelden van samenwerking tussen overheid en burger.
 • De communicatieve kant van participatie met de Omgevingswet
  De inzet van Facebook, Twitter, YouTube en andere online media naast een traditionele bewonersavond en offline communicatiemiddelen blijkt effectief in participatietrajecten. Communicatie en participatie bepalen straks ook in belangrijke mate het succes van de nieuwe Omgevingswet.
 • Huurders aan de knoppen
  In een pilotprogramma experimenteerden acht corporaties en huurderorganisaties met vernieuwende en versterkende vormen van huurderbetrokkenheid. In de meeste pilots verbeterde de directe woonomgeving en actieve huurders hebben meer sociaal contact door gezamenlijke activiteiten.
 • Integraal en met burgerkracht werken aan gezonde achterstandswijken
  In het stimuleringsprogramma ‘Gezond in..’ werken Platform31 en Pharos samen om gemeenten te ondersteunen bij het overbruggen van de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Dit rapport omschrijft hoe gemeenten integraal en met burgerkracht kunnen werken aan gezonde achterstandswijken.
 • Lokaal geworteld initiatief scoort in de wijk
  Platform31 brengt de resultaten in beeld van de brede, integrale aanpak van Scoren in de Wijk, een lokaal geworteld initiatief dat werkt aan de leefbaarheid en participatie in een aantal achterstandswijken. Een interview met de auteurs: Mirjan Oude Vrielink en Lydia Sterrenberg.
 • Zwolle als uitnodigende overheid
  Zwolle ambieert een visie waarin de stad optreedt als uitnodigende overheid die zowel flexibiliteit biedt als ook heldere keuzes maakt. Platform31 begeleidde de gemeente en ontwikkelde gezamenlijk enkele bouwstenen. Deze notitie formuleert alvast de belangrijkste bouwstenen voor een Uitnodigende Overheid.
 • Magazine: De kracht van onderop
  Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten die daarin worden bijgestaan door burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Platform31 neemt deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken onder de loep.
huurders aan de knoppen