Een veilige samenleving

Op naar een integrale en preventieve benadering van veiligheid

Veiligheid en criminaliteit zijn niet langer thema’s waar alleen justitie en politie zich mee bemoeit. Ze raken aan andere maatschappelijke vraagstukken over bijvoorbeeld leefbaarheid, kwetsbare groepen en de arbeidsmarkt. En dat vraagt om slimme integrale aanpakken van gemeenten en het Rijk gericht op de bescherming tegen criminele schade. Voorheen waren die vooral repressief en punitief vanuit de gezagdragers (justitie en politie en andere wetshandhavers), nu is er meer en meer aandacht voor preventie en samenwerking met andere partijen. Een aanpak die steeds meer gaat over het streven naar een rechtvaardige samenleving en het bieden van bescherming waarop alle burgers kunnen rekenen. Speciale zorg gaat uit naar de meest kwetsbare personen en groepen.

Platform31 ontwikkelt, in samenwerking met Het Rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken) en onze partners Andersson Elffers Felix (AEF), Rebel en TNO, diverse activiteiten om gemeenten te ondersteunen bij de invulling van hun nieuwe, meer preventieve, rol. Onze inspanningen zitten met name in het helpen vormgeven van een integrale en domeinoverstijgende aanpak waarbij we rekening houden met de andere maatschappelijke vraagstukken en de verbinding tussen de verschillende domeinen (sociaal, fysiek, economie & werk).


veiligheid-3

Projecten

  • Rode loper coaching
    ‘Rode loper coaching’ is een project waarin samen met zeven gemeenten de werking van de gelijknamige aanpak wordt onderzocht. Die aanpak moet voorkomen dat kwetsbare jongeren (16-27 jaar) het criminele pad kiezen. Dat gebeurt door toeleiding naar school of werk, 24/7 coaching en domeinoverstijgend handelen.
  • Citydeal Zorg voor Veiligheid in de stad
    Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Zes gemeenten en het Rijk experimenteren binnen City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad.
  • Governance en ondermijning op vakantieparken
  • Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing
    In dit kennisprogramma gaan we in samenwerking met het G40-Stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden.