Thema: Vitale wijken en regio’s

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Vitale wijken en regio’s. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Het tekort aan woningen in veel stedelijke gebieden is nijpend. Ook profiteert niet iedereen in de stad van de huidige economische bloei. Waar concentraties van kwetsbare groepen zich aftekenen in specifieke wijken, is juist in andere buurten sprake van gentrificering: vastgoedprijzen schieten omhoog. Om steden aantrekkelijk te houden, zijn zij zoekende naar samenhang en balans. Ook de randen van Nederland kennen economische groei, maar kampen tegelijkertijd met vergrijzing en er worden minder kinderen geboren. Hoger opgeleiden verruilen deze regio’s voor een woonplek meer centraal in het land. Dat maakt deze regio’s kwetsbaar. Stad en regio kunnen elkaar helpen bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals het zorgen voor voldoende woningen en het beperken van leegstand, hoogwaardig onderwijs, passende zorg, klimaatadaptatie en duurzame voedsel- en energievoorziening. Het vinden van samenhangende oplossingen vraagt om integraal werken, om (regionale) afstemming en om bestuurlijke vernieuwing. Dit kan uiteenlopende vormen aannemen, van wijkaanpakken tot stedenbanden, regio- of city deals.