Thema: Gebiedsontwikkeling en transformatie

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Gebiedsontwikkeling en transformatie. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

De ontwikkelingen rond het thema stedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling vragen om grote aanpassingen. De grote aantallen woningen die worden gebouwd leiden tot een structuurverandering in de stad. Daarvoor zijn afwegingen nodig op verschillende schaalniveaus: landelijk, onder meer in het traject van de NOVI, provinciaal en gemeentelijk. In de programmering van dit thema maakt Platform31 nadrukkelijk de beweging om wonen, werken, vervoer en recreatie te integreren. En koppelen we de verstedelijkingsopgave aan duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen en gezondheid.

Bij verdichting en kijken we gericht naar de ruimtelijke kwaliteit: hoe houden we steden en wijken leefbaar, kunnen gebouwen en gebieden een andere functie krijgen en kunnen we de maatschappelijke meerwaarde van ontwikkelingen meenemen in de planvorming? Maar ook: wie neemt de forse voorinvesteringen voor zijn rekening? En wat voor plek neemt de nieuwe maak-industrie in? Onze projecten resulteren onder meer in nieuwe planningsprincipes en andere manieren van samenwerken tussen overheid, markt en bewoners. Ook de nieuwe Omgevingswet speelt hierin een belangrijke rol.

Analyse onrendabele toppen

Rebel Groep analyseerde op verzoek van het programma Stedelijke Transformatie onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. In welke mate is er sprake van onrendabele toppen? Waardoor worden ze veroorzaakt en wat is er aan te doen?

Lees meer