Aan de slag met Rode loper coaching

In 2018 deden 5 gemeenten in de pilot IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) eerste ervaringen op met het toeleiden van kwetsbare jongeren naar school of werk. De pilot boekte robuuste resultaten: jongeren zijn positief over de coaching, recidive was laag, veel jongeren zijn begeleid naar school of werk en de werkwijze leidde tot een betere samenwerking tussen netwerkpartners rondom jongeren. Tijdens de pilot lag de nadruk op ‘leren door doen’ en werd met actieonderzoek nagegaan wat nodig is voor een effectieve werkwijze en welke vernieuwingen nodig zijn. Dit resulteerde in de huidige werkwijze: Rode loper coaching. In dit project krijgen meer gemeenten de kans om – met begeleiding – aan de slag te gaan met Rode loper coaching, waarbij onderdelen van de werkwijze verder worden getoetst en aangescherpt.

Dit project biedt ruimte aan 7 gemeenten om Rode loper coaching in de praktijk te brengen. Deze gemeenten gaan aan de slag met het implementeren en uitvoeren van de Rode loper coaching-werkwijze, waarbij 10 tot 25 jongeren per gemeente gecoacht worden. Gedurende de implementatie en uitvoering van de werkwijze ondersteunt Platform31 de deelnemende gemeenten en voert AEF actieonderzoek uit. Dit actieonderzoek bestaat o.a. uit 4 metingen: een 0-, 1-, 2- en 3-meting. De resultaten van die metingen worden gebruikt voor de voortdurende verbetering van de werkwijze. Al doende – en zo samen lerende – proberen we te komen tot een doelmatige Rode loper coaching-werkwijze, die ook door andere gemeenten ingezet kan worden.

Dit project wordt gecoördineerd en begeleid door Platform31. Het actieonderzoek wordt verzorgd door AEF. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid Andersson Elffers Felix Platform31 2

Resultaten eerste ronde

Klik op de afbeelding om de vergroten

Waarom deelnemen aan dit project?

Dit project biedt ruimte voor gemeenten die zich willen inzetten voor een preventieve aanpak van criminaliteit onder kwetsbare jongeren: helpen voordat het te laat is. Deelnemende gemeenten krijgen de kans samen met andere gemeenten een nieuwe werkwijze te leren èn te implementeren. Alhoewel de aanpak vernieuwend is en deelnemende gemeenten daarmee echte koplopers zijn, kunnen zij ook al gebruikmaken van de uit de vorige ronde voortkomende ervaringen, inzichten en aanpassingen. Daarbij kunnen zij rekenen op een werkwijze op maat die goed aansluit op de al bestaande, eigen werkwijze. Ten slotte ontvangen zij ondersteuning vanuit Platform31, AEF en het ministerie van Justitie en Veiligheid, om zo doorbrekend te kunnen werken.

Jongeren bank

“IPTA* is voor ons een vliegwiel waar vanuit een relatief klein aantal casussen de hele keten rondom kwetsbare jongeren versterkt kan worden.”

“Bij IPTA krijgen de coaches de ruimte om te doen wat nodig is, en dat werkt!”
Nadja Mager, coördinator RMC en VSV Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

“Wat IPTA ons gebracht heeft is een hechtere samenwerking met onze partners in de stad. Het samen optrekken, samen pionieren in de aanpak voor deze moeilijke groep jongeren vind ik heel waardevol. Belangrijk is wel dat je open staat voor verandering èn voor elkaar en met je partners wilt bouwen aan een betere aanpak. De keten is door IPTA hechter geworden, de sfeer opener en we maken samen stappen. Daarnaast is voor mij de uitwisseling en input van kennis en ervaring en de verbinding met de collega’s uit het land en met het ministerie waardevol. Het is een gezamenlijk leerproces waarin we ècht samen optrekken. En samen ontdekken wat er beter en anders moet. De korte lijnen die over en weer ontstaan zijn zinvol voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de jongere.”
Maaike van de Wiel, beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd, gemeente Dordrecht

Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid is voor de gemeente Zoetermeer experimenteren met een nieuwe manier van omgaan met jeugdcriminaliteit. Bij IPTA staat niet de overlast of de criminaliteit die jongeren veroorzaken centraal, maar de ontwikkeling van de jongeren zelf. Door de ontwikkeling van de jongeren op positieve wijze te beïnvloeden met intensieve coaching zijn we niet alleen bezig met symptoombestrijding maar interveniëren we meer op de achterliggende oorzaken van jeugdcriminaliteit. We doen dit domein overstijgend met de afdelingen Veiligheid en het Sociaal domein. Op deze wijze helpen we niet alleen de jongeren maar voorkomen we ook overlast voor de stad.
Ric van Ossenbruggen en Ron Fredriksz, gemeente Zoetermeer

*In de pilotfase werd Rode loper coaching IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) genoemd.