Thema: Klimaatadaptatie

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Klimaatadaptatie. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Als gevolg van klimaatverandering krijgt Nederland te maken met zeespiegelstijging, overvloedige regenval, extremen in rivierafvoer en meer hete zomerse dagen. Dit kan leiden tot schade en overlast door overstromingen, droogte en hittestress. Bovendien zorgen teveel asfalt, beton, staal, kunststof, glas, luchtvervuiling, fijnstof en geluidsoverlast voor een ongezond leefmilieu in de steden. In stad en regio moeten daarom maatregelen worden genomen om zich aan te kunnen passen aan klimaatveranderingen.

Klimaatbestendig design

Steden kunnen op allerlei concrete wijzen meer als ‘spons’ worden ingericht (regenwater vasthouden waar het valt, bergen in waterpleinen en bufferzones, water vertraagd afvoeren), meer groen kan zorgen voor verkoeling en schonere lucht, en wegen, leidingen, huizen, gebouwen en cultureel erfgoed kunnen klimaatbestendiger gemaakt worden. Daarvoor is een klimaatbestendig design nodig voor de stad. In het kader van de Omgevingswet krijgen de steden een kans om te komen tot meer concrete maatregelen.

Slimme combinaties maken

Naast de noodzaak om aan te passen aan klimaatveranderingen hebben overheden een belangrijke opgave om voor de Energietransitie te zorgen. Bovendien moeten er binnen bestaand stedelijk gebied en daarbuiten veel woningen worden gebouwd. Twee belangrijke opgaven voor de toekomst die bovenaan de agenda van de lokale, regionale en nationale overheden staan. Slimme combinaties van maatregelen kunnen zorgen voor hoogwaardige woon- en leefomgevingen, waarin weinig en schone energie wordt gebruikt en opgewekt en uitwassen van klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen. Dit vergt goede afstemming tussen de verschillende partijen en gedegen kennis van de mogelijke maatregelen. In onze projecten werken we met onze projectpartners aan slimme samenwerkingen en aan de kennisontwikkeling en zorgen we dat die beschikbaar is voor ons netwerk.