Thema: Klimaatadaptatie

Platform31 gaat aan de slag met het thema Klimaatadaptatie. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

De ontwikkelingen als gevolg van klimaatverandering gaan sneller en de consequenties zijn ingrijpender dan tot nu toe werd gedacht: de zeespiegel blijft stijgen, op veel plekken daalt de bodem, extreem zware buien komen vaker voor en de gemiddelde temperatuur wordt hoger. Provincies en waterschappen hebben een regisserende rol bij het klimaatbestendig inrichten van de ruimte en gemeenten en ontwikkelaars zoeken steeds meer naar mogelijkheden om klimaatadaptatieve maatregelen onderdeel te maken van hun ontwikkelprojecten. Opvallend is dat klimaatadaptatie in de praktijk vaak wordt gezien als een extra ingewikkelde, technische opgave, terwijl adaptatiemaatregelen relatief eenvoudig kunnen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, woningbouwopgave, beheer- en onderhoudsopgaven. Het ontbreekt aan duidelijke richtlijnen waarmee provincies, waterschappen, gemeenten en ontwikkelende partijen kunnen worden aangespoord om deze, veelal kostenneutrale, kansen te verzilveren.

Platform31 helpt klimaatadaptatie een geïntegreerd onderdeel te maken van ontwikkelingsprocessen, zodat steden gezonder, leefbaarder en beter bestand worden tegen invloeden van het veranderende klimaat. Onze projecten zijn gericht op bewustwording en het voorkomen van risico’s. Met voorbeelden, duiding en inzichten laat Platform31 zien
hoe provincies, waterschappen en gemeenten klimaatadaptatie kunnen integreren in andere beleidsthema, zoals de Omgevingswet, de woningbouwopgave, de Regionale Energie Strategie (RES), stedelijke transformaties, langer thuis wonen, betere gezondheid en eenzaamheid. Dit draagt bij aan de SDG’s: ‘klimaatactie’ en ‘duurzame steden en gemeenschappen’.