Over het project

Aanleiding

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda stellen dat Nederland in 2050 CO2 neutraal is. Voor de gebouwde omgeving vraagt dit om een transitie. De huidige woningvoorraad is grotendeels verouderd, verbruikt veel energie en is afhankelijk van energiecentrales en aardgas. In de transitie gaat het, langs de lijn van de trias energetica, om isoleren zodat de vraag naar energie afneemt, duurzaam opwekken van energie en een zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele hulpbronnen.

Vanuit het programma Huren met Energie is naar boven gekomen dat de verduurzaming van bestaand bezit hoofdzakelijk alleen plaatsvindt bij grondgebonden woningen en in mindere mate bij portieketage woningen tot en met vier woonlagen. Vrijwel nog geen enkele hoogbouw is al verduurzaamd. Laat staan in conceptuele vorm.

Nu er al vele pilots zijn uitgevoerd als het gaat om verduurzaming van bestaand bezit bij grondgebonden woningen is het dan ook een logische volgende stap om de verduurzaming van de hoogbouw in Nederland op te pakken en daarmee in te spelen op de gesloten convenanten die liggen onder het grote energieakkoord 2050.

Om hier meer vaart in te krijgen gaan we aan de slag om door middel van probleemanalyse helder te krijgen waar de knelpunten liggen. Daarna kunnen we met de diverse specialisten (adviseurs, bewonersgroepen, assetmanagers en projectleiders bij corporaties) deze knelpunten oppakken en komen tot concept oplossingen voor hoogbouw typologieën welke door corporaties breed ingezet kunnen worden.

Daarmee kan vervolgens het proces en traject van aanbesteding en voorbereiding voor verduurzaming dusdanig versneld worden zodat er in de verduurzaming van de hoogbouw grote en efficiënte slagen gemaakt kunnen worden.

De uitdaging geldt voor de hele sector en ook voor particuliere eigenaren. Oplossingen vind je niet alleen, samen met de groep gaan we op zoek naar oplossingen. Deze oplossingen stellen we beschikbaar aan de hele sector.

Afbakening

Het project is gericht op gebouwen van vijf of meer woonlagen gebouwd in de periode 1945 – 1975. Hierbij kan het gaan om traditionele bouw maar ook systeembouwtypen zoals bijvoorbeeld ERA, Coignet en Intervam. In het project ontwikkelen we concept oplossingen voor het stapsgewijs verduurzamen van verschillende soorten hoogbouw. Duurzaamheidsambities en middelen kunnen per corporatie en complex verschillen. Een complex kan in één keer of in stappen verduurzaamd worden naar label B, label A, Nul-op-de-Meter of CO2-neutraal.

Conceptontwikkeling en renovatie

De conceptontwikkeling loopt parallel met de renovatie van een aantal hoogbouwflats. We zoeken woningcorporatie die volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van plan zijn in de komende jaren (2018 of begin 2019) grootonderhoud inclusief verduurzaming uit te voeren. Dit betekent dat de voorbereiding al is gestart of zeer binnenkort zal beginnen.

We begeleiden de deelnemers in het proces richting de uitvoering. Daarbij ontwikkelen we de nodige hulpmiddelen en dagen we (markt)partijen uit om met innovatieve oplossingen te komen. We documenteren de ontwikkelingen en bieden achtergrond aan de hand van experts en ervaringsdeskundigen.

Uitgangspunten

De uitdaging van het verduurzamen van een hoogbouwflat knippen we op in drie onderdelen: (1) bewonersparticipatie, (2) technisch financiële oplossingen en (3) prestatief aanbesteden.
De deelnemers aan dit traject zullen op basis van een eigen hoogbouw gezamenlijk werken vanuit de verschillende en overeenkomstige vraagstukken. Gedurende het gehele proces zullen de deelnemers begeleid en geïnspireerd worden door experts en ervaringsdeskundigen.

Op 4 juli 2017 is een vrij toegankelijke inspiratiesessie gehouden met veertien woningcorporaties. Een groot deel van het totale hoogbouwbezit uit de jaren 50-70 was vertegenwoordigd. In deze bijeenkomst hebben we verduurzamingsopgave besproken en de belemmeringen en knelpunten bij de corporaties opgehaald. De bevindingen zijn verwerkt in het onderstaande programma voor het najaar 2017.

Doet u mee?

We zoeken voor dit project woningcorporaties die het verduurzamen van hoogbouw willen combineren met de ontwikkeling van concepten voor de hele sector. Doet u mee? Klik hier voor meer informatie over deelname.

Lewis Eloit Flat Ommoord (1)