Pilot Stephanusschool

De Stephanussschool in de Rotterdamse wijk Schiebroek is de eerste pilot van School vol Energie. Het gaat hier om een geschakelde MuWi H-school. Een peuterspeelzaal maakt onderdeel uit van het gebouw. De school staat op de lijst van vijftig aandachtspanden onderwijshuisvesting van de gemeente. Rotterdam hanteert een actief beleid om de kwaliteit van haar schoolgebouwen te verbeteren en stelt daarvoor middelen ter beschikking. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) wil het gebouw zowel technisch als ruimtelijk functioneel verbeteren waardoor het nog minstens 20 jaar als school dienst kan doen. De technische staat van het huidig gebouw en de gebouwprestaties op het punt van onder andere binnenklimaat en energieverbruik vormen op dit moment de grootste zorg. De consortia BIBA, Scholenbouwkracht 7, Het schoolvoorbeeld en RRNext zijn bezig met het ontwikkelen van een concept dat wellicht kan worden toegepast om de Stephanussschool te verduurzamen.

De school staat op de hoek van de Asserweg en de Donkersingel. De locatie kent op dit moment één hoofdgebouw. Daarnaast staan achter op het terrein vier noodlokalen die door de school niet worden gebruikt maar tijdens de renovatie wel als tijdelijke huisvesting kunnen worden ingezet. Zoals aangegeven vormen het binnenklimaat en het energieverbruik momenteel de grootste zorgen. Daarnaast heeft het gebouw een normatieve overcapaciteit, die op basis van de leerling prognoses zal dalen als gevolg van toenemende leerlingaantallen. Gezien de discrepantie tussen het huidige ruimtegebruik en het normatief aantal m2’s BVO waar men recht op heeft, zal onderbouwd moeten worden hoe deze overcapaciteit wordt benut.

Het gebouw aan de Asserweg 360 is een zogenaamde dubbele MuWi H-school van architect J. Groosman en is gebouwd in 1960. In 2010 zijn de beglazingen van de leslokalen deels gerenoveerd. De houten gevelkozijnen hebben hun theoretische levensduur bereikt en verkeren in slechte staat. Verder verkeert het gebouw ondanks de verouderde onderdelen in een redelijke bouwkundige conditie. Op het niveau van comfort (akoestiek, ventilatie, isolatie) laat het gebouw echter sterk te wensen over. Om aan de eisen van Frisse Scholen klasse B te voldoen zijn daarom forse ingrepen noodzakelijk. De lokaalgroottes zijn ruim bemeten voor de relatief kleine groepen leerlingen (max. 22 leerlingen i.v.m. de zware doelgroep). Hoewel de sanitaire voorzieningen onlangs gerenoveerd zijn beschikken ze niet over de benodigde ventilatie en zijn ze krap bemeten. Bovendien is er nauwelijks passende ruimte voor bergingen in het gebouw.
Kortom een flinke opgave waarvoor de komende periode een plan wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn vier consortia in de race. Het gaat hierbij om de consortia BIBA, Scholenbouwkracht 7, Het schoolvoorbeeld en RRNext.

Over MuWi bouwsysteem

Met het MuWi bouwsysteem is van alles mis. Dat is ook geen wonder na 50 jaar. De scholen zijn ontstaan in een tijd waarin de scholenbouw een enorme vlucht nam. Nog tot in het eind van de jaren vijftig werden veel noodlokalen of zogenoemde ‘semipermanente’ scholen gebouwd. Vanaf 1958 voert de overheid een actief stimuleringsbeleid voor kwalitatieve en kwantitatieve verbetering. De MuWi’s zijn een vroeg product in het naoorlogse vernieuwingsproces. Voor die tijd kwalitatief goed, voor deze tijd ver onder de standaard. Dat zit minder in de lay-out als wel in de bouwsubstantie: slecht geïsoleerd, constructie is één grote koudebrug, oude en gasgestookte installaties, veel te warm in de zomer en koud in de winter.

In de loop van 50 jaar is er bij de meeste scholen een heleboel ad-hoc reparatie, vervanging en vernieuwing uitgevoerd, waardoor veel gebouwen tot een onsamenhangende optelsom van ingrepen zijn verworden. De indeling van de scholen is bedacht vanuit de onderwijsvisie van 1960. Hierin zijn lokalen gelegen aan een ruime gang. In de lokalen zaten soms wel tot 30 kinderen. De plattegrond van de school is duidelijk opgezet voor klassikaal onderwijs: in ruimte voor bijvoorbeeld remedial teaching, zelfwerkzaamheid of groepjes op de gang is destijds niet voorzien. Hiervoor is slechts ook beperkt ruimte.

IMG 0404