Kantoor vol energie

FAQ De Nieuwe Norm

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen – of Frequently Asked Questions – over De Nieuwe Norm op een rij.

Wat is De Nieuwe Norm?

De Nieuwe Norm is de stip op de horizon voor alle (bestaande) kantoren in Nederland. De Nieuwe Norm staat voor een kantoor dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het kantoor en de kantoorgebruiker(s) nodig hebben. De Nieuwe Norm leidt tot een comfortabel en bovenal gezond kantoor waar men graag komt, werkt en aantoonbaar beter functioneert. De huidige eisen en voornemens van de overheid leiden echter (nu) nog niet tot een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050 en gaan voorbij aan de grote hoeveelheden gebruikersenergie die een groot deel van de energieconsumptie in de gebouwde omgeving bepaalt. De Nieuwe Norm doet dat wel en bepaalt de lat!

De Nieuwe Norm geeft de randvoorwaarden op basis van een ValueCase, waarmee kantoren met hun kantoorgebruikers samen energieneutraal kunnen zijn.

Waartoe leidt De Nieuwe Norm?

De Nieuwe Norm leidt tot gezonde, comfortabele kantoren die geen CO₂-uitstoot meer hebben en meerwaarde hebben voor eigenaren en gebruikers van kantoren.

Voor wie is De Nieuwe Norm interessant?

De Nieuwe Norm is in de eerste plaats interessant voor eindgebruikers omdat het leidt tot toegevoegde waarde voor het primaire bedrijfsproces en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Voor de eigenaar betekent De Nieuwe Norm dat het leidt tot een aantoonbaar gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor dat meer waard is en minder leegstand zal hebben.

Voor banken en financiers, omdat De Nieuwe Norm 100% toekomstbestendig is en daardoor minder financieringsrisico’s kent.

Maar De Nieuwe Norm is ook interessant voor bouw- en installatiebedrijven. Simpelweg omdat het een waardevolle propositiemogelijkheid biedt om de techniek te ontstijgen en meerwaarde te leveren die door hun klanten wordt herkend.

Waarom zou ik mijn kantoor renoveren volgens De Nieuwe Norm?

Als je een bestaand kantoor volgens De Nieuwe Norm renoveert maak je anno 2017 niet alleen een unieke propositie, maar zorg je ervoor, dat het kantoor in een keer toekomstbestendig is. Je weet exact hoeveel energie het gebouw en de gebruikers verbruiken en hebt de garantie dat alle energie duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn de meetbare prestaties met betrekking tot comfort en gezondheid gegarandeerd, waardoor een gefundeerd gesprek mogelijk is over de prijs die wordt betaald voor de toegevoegde waarde.

Wat betekent De Nieuwe Norm voor het energieverbruik?

Wanneer een kantoor aan De Nieuwe Norm voldoet geeft dat de garantie dat het kantoor zelf niet meer energie verbruikt dan 35 kWh/m2 per jaar en dat er in totaal 50 kWh/m2 per jaar duurzaam wordt opgewekt. En dat terwijl er ook een gegarandeerd, gezond binnenmilieuklimaat heerst en de gebruikerstevredenheid hoog is.

Waarom is het totaal energieverbruik volgens De Nieuwe Norm 50 kWh/m2 jaar?

Kantoren met hun gebruikers mogen volgens De Nieuwe Norm slechts 50 kWh/m2 jaar verbruiken, omdat dat een energiebehoefte is die – bij een gemiddeld kantoorgebouw tot ca. 5.000 m2, verdeeld over 5 a 6 bouwlagen – redelijkerwijs op de locatie duurzaam kan worden opgewerkt.

Bij kantoorgebouwen groter dan 5.000 m2 is het een stuk lastiger om alle energie op locatie op te wekken. Deze kantoren zullen dan eventueel ook duurzame energie moeten betrekken van andere duurzame energiebronnen.

Waarom produceert een kantoor volgens De Nieuwe Norm meer energie dan dat het zelf verbruikt?

Een kantoor dat aan De Nieuwe Norm voldoet levert 15 kWh/m2 per jaar extra energie, zodat ook de gebruiksenergie is afgedekt. Immers, een energiezuinige gebruiker heeft aan 15 kWh/m2 per jaar voldoende en hoeft dus geen extra energie meer in te kopen. Zo faciliteert én stimuleert het kantoor de gebruiker om energieneutraal te werken.

Welk aandeel van de gebruikte energie behoort tot het kantoor?

De gebouwgebonden energie behoort tot het gebouw. Dat is alle energie die nodig is voor het verwarmen, ventileren, koelen, bevochtigen van het gebouw. Maar ook de energie voor de binnenverlichting, warm tapwater en alle hulpenergie voor pompen en ventilatoren.

Welk aandeel van de gebruikte energie behoort tot de gebruikersenergie?

De gebruikersenergie is alle energie die nodig is voor transport (liften en roltrappen), buitenverlichting, reclameverlichting, ICT, noodstroomvoorzieningen, keuken en catering, bedrijfsrestaurant, sport & ontspanning, telecommunicatie, drankenautomaten en alle andere apparaten die door de gebruiker worden gebruikt.

Waarom is de gebruikersenergie ook onderdeel van De Nieuwe Norm?

Van de totale hoeveelheid verbruikte energie wordt ongeveer de helft door de gebruiker beïnvloed. Bij het ontwerpen en realiseren en renoveren van een kantoor en de voorzieningen moet daarmee rekening worden gehouden, zodat het kantoor stimulerend en faciliterend is om de bedrijfsvoering zo energiezuinig mogelijk in te richten.

Deze aanpak sluit overigens goed aan bij de opkomende all-in en full service concepten, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen huur, service- en energiekosten, etc. en de gebruiker een vast bedrag betaalt voor het gebruik van de werkplek.

Wat is het verschil met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)?

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland BENG zijn. De belangrijkste verschillen tussen De Nieuwe Norm en BENG zijn:

  • BENG richt zich alleen op nieuwbouw en De Nieuwe Norm richt zich vooral op bestaande kantoren en is ook toepasbaar op nieuwbouw.
  • BENG gaat uit van 50 kWh/m2 voor het energiegebruik van het kantoor, terwijl De Nieuwe Norm uitgaat van 35 kWh/m2 per jaar.
  • BENG stelt geen eisen aan de gebruikersenergie en De Nieuwe Norm gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar.
  • BENG staat het gebruik van fossiel opgewekte energie toe (25 kWh/m2 per jaar) en De Nieuwe Norm gaat uit van 100% duurzaam opgewekte energie.
  • BENG stelt geen eisen aan het binnenmilieuklimaat en De Nieuwe Norm gaat uit van een optimale situatie voor het binnenmilieuklimaat.
  • BENG vraagt niet om gegarandeerde prestaties.

Welke rol speelt de tevredenheid van de gebruiker in De Nieuwe Norm?

Tevredenheid is een heel belangrijk aspect in De Nieuwe Norm. Als er geen duidelijke afspraken over de tevredenheid worden gemaakt, dan loop je het risico dat de prestaties van het kantoor niet voldoen aan de (niet uitgesproken) verwachtingen. Het binnenklimaat kan bijvoorbeeld worden ervaren als te warm of te koud, te donker of te licht, te rumoerig, muffig, etc. De Nieuwe Norm stelt daarom als voorwaarde dat de gebruikerstevredenheid periodiek wordt gemeten. Ontevredenheid leidt nu eenmaal tot afleiding, discussie, vermindering van de motivatie en daarmee tot een verlaging van de arbeidsproductiviteit en is een belangrijke aanleiding om te verhuizen naar een andere kantoor.

Welk systeem voor de monitoring wordt gehanteerd, maakt voor De Nieuwe Norm feitelijk niet uit. Het is wel belangrijk dat de gebruiker en de aanbieder van de kantoorruimte daarover samen overeenstemming hebben. Deze periodieke tevredenheidsmeting geeft niet alleen inzicht in de ervaringen en verwachtingen, maar versterkt mogelijk ook de band tussen de aanbieder en de gebruiker. Dat draagt bij aan de continuïteit van de relatie en dat is weer in het voordeel van zowel de gebruiker als de aanbieder.

Welke rol speelt gezondheid in De Nieuwe Norm?

Gezondheid is een heel belangrijk aspect in De Nieuwe Norm, vanwege de invloed daarvan op de arbeidsproductiviteit van de mensen die werken in het kantoor. Als de mensen zich goed voelen, doordat zij werken in een gezonde kantooromgeving, dan zijn zij automatisch ook productiever. Andersom beredeneerd, de arbeidsproductiviteit gaat aantoonbaar en merkbaar achteruit wanneer het te warm, te koud, te donker, te rumoerig is. Dat gaat niet alleen over ziekteverzuim – want dat betreft slechts 3 a 4% van de beschikbare werktijd die daarmee beïnvloed wordt – maar juist over een hoger werktempo en een lagere foutenkans gedurende het grootste deel van de werktijd (96-97% van de tijd) als de omstandigheden goed zijn. Gezondheid op de werkvloer is dus een heel belangrijk aspect, waar de binnenmilieuklimaatomstandigheden van het kantoor een grote invloed op uitoefenen.

De positieve effecten van een goed binnenklimaat zijn wetenschappelijk onderbouwd. Een samenvatting van veel relevant onderzoek is te vinden in ‘BBA BINNENMILIEU Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve van de EET value case tool – Platform 31’ van 15 oktober 2015.

In De Nieuwe Norm worden alleen licht, lucht, geluid en temperatuur genoemd als het gaat over de effecten van een goed binnenmilieuklimaat op de arbeidsproductiviteit van mensen. Er zijn toch veel meer aspecten die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Waarom zijn alleen deze aspecten genoemd in De Nieuwe Norm?

De Nieuwe Norm baseert zich alleen op aspecten die feitelijk en aangetoond zijn en een directe relatie hebben met het energieverbruik. Van de aspecten licht, lucht, geluid en temperatuur is wetenschappelijk aangetoond dat bij een afwijking van de ideale situatie de arbeidsproductiviteit negatief wordt beïnvloed. Licht, lucht, geluid en temperatuur zijn ook aspecten die direct gerelateerd zijn aan energieverbruik en beïnvloed worden door de technische installaties, gebouwschil, -structuur en door het gebruik.

Natuurlijk zijn er vele andere aspecten die ook invloed uitoefenen op de gebruikers en daarmee op hun arbeidsprestaties, maar zowel de positieve als de negatieve effecten daarvan worden buiten beschouwing gelaten. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat een slecht binnenmilieuklimaat onder alle omstandigheden een negatieve invloed zal hebben: ook als slecht management leidt tot een slechte sfeer op de werkvloer of het uitzicht vanaf de werkplek bijzonder inspirerend is.

Waarom is volgens De Nieuwe Norm een kantoor een bedrijfsmiddel?

Een kantoor dat volledig toekomstbestendig is en een aantoonbaar positief effect heeft op de primaire bedrijfsprocessen van de gebruiker levert geld op voor de eigenaar en voor de gebruiker. Een kantoor dat voldoet aan De Nieuwe Norm levert namelijk grote voordelen op het gebied van arbeidsproductiviteit. Tevens levert het een positieve bijdrage aan het imago van de gebruiker én van de eigenaar en is het aantrekkelijk voor mensen en bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om serieus werk te maken van de bestrijding van de opwarming van de aarde.

Deze opbrengsten overstijgen vele malen de financiële besparingen als gevolg van energiebesparing. Daarom is een kantoor volgens De Nieuwe Norm een bedrijfsmiddel om de organisatie beter te laten renderen en geen kostenpost die steeds verder verlaagd moet worden, waardoor alle financiële ruimte om te investeren in verbetering wordt wegbezuinigd.

Dus een kantoor volgens De Nieuwe Norm is gebaseerd op een ValueCase en is geen traditionele business case die terugverdiend moet worden uit de energiebesparing?

In het vastgoed gaat men vaak uit van zogenaamde terugverdientijden en wordt de businesscase bepaald door het aantal jaren waarin de investering wordt terugverdiend. Deze terugverdientijd wordt vaak beperkt tot 5 á 7 jaar. Bij een energierekening van 12 euro per m2 per jaar is daardoor de investeringsruimte in energiebesparingen beperkt tot 60 á 85 euro per m2.

Door niet alleen naar de besparingen, maar ook naar de opbrengsten van een kantoor volgens De Nieuwe Norm te kijken, ontstaat er een rendabele ValueCase. De energiebesparingsmaatregelen gaan gepaard met aantoonbare en gegarandeerde kwaliteitsverbeteringen die effect hebben op het comfort en de gezondheid en daarmee op de arbeidsproductiviteit van de kantoorgebruiker.

Een voorbeeld:
Stel dat de arbeidskosten van een FTE 60K euro bedragen en het ruimtegebruik per FTE 12 m2 bedraagt. Dan zijn de arbeidskosten 5K euro per m2 per jaar. Wanneer hier een voordeel behaald kan worden van slechts 2% op de arbeidsproductiviteit, is het voordeel 100 euro per m2 per jaar. Dat is al snel 6 á 7 keer meer dan de energierekening van een gemiddeld kantoor. Gezien over een periode van 5 á 7 jaar levert dit – samen met de energiebesparing uit het vorige voorbeeld – een investeringsruimte op van 560 á 785 euro per m2.

Is De Nieuwe Norm alleen toepasbaar voor renovatie van bestaande kantoren?

Nee, De Nieuwe Norm is ook toepasbaar voor nieuwbouwkantoren. Echter, omdat er relatief weinig nieuwe kantoren worden gebouwd en de bestaande kantorenvoorraad in een hoog tempo en effectief moet worden verduurzaamd, is het van groot belang dat De Nieuwe Norm op grote schaal wordt toegepast bij de renovatie van bestaande kantoren.
Hoe verhoudt De Nieuwe Norm zich ten opzichte van BREEAM, LEED, GPR en Greencalc+?

BREEAM, LEED, GPR en Greencalc+ zijn beoordelingsmethodes om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Zij worden gebruikt om gebouwen te analyseren en gericht te kunnen verbeteren. De scope van de onderdelen waarop de duurzaamheidsprestatie wordt bepaald, verschilt per beoordelingsmethode en is in alle gevallen breder dan alleen energie.

De Nieuwe Norm is geen beoordelingsmethode, maar is een set van randvoorwaarden om op basis van een ValueCase tot energieneutrale kantoren te komen. De Nieuwe Norm focust alleen op het behalen van energieneutraliteit in combinatie met een comfortabele en gezonde werkplek.

Alle genoemde beoordelingsmethodes zijn goed te combineren met De Nieuwe Norm. De Nieuwe Norm vervangt deze beoordelingsmethoden niet en vice versa.

Hoe verhoudt De Nieuwe Norm zich ten opzichte van de WELL Building Standard?

De Well Building Standard richt zich op de gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen. Deze certificering is gebaseerd op de beoordeling van diverse prestaties in de werkomgeving. WELL Building Standard is bedoeld om gezondheid, productiviteit en geluk van gebruikers van kantoren meetbaar te maken.

Hoe verhoudt De Nieuwe Norm zich ten opzichte van de energielabels?

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig het kantoor is door deze te labelen van energieonzuinig (G) tot energiezuinig (A++++), maar is geen maatstaf voor de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Het energielabel richt zich op technische maatregelen die het energieverbruik van het gebouw zelf kunnen verminderen, maar niet op de gebruikersenergie. Het energielabel is geen indicatie voor de werkelijke hoeveelheid verbruikte energie en er bestaat geen energielabel voor energieneutrale kantoren. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en vanaf 2023 moeten alle kantoren in Nederland label C zijn.

Het energielabel is niet te combineren met De Nieuwe Norm. Een kantoor volgens De Nieuwe Norm overstijgt het energielabel en een kantoor met een energielabel kan per definitie niet voldoen aan De Nieuwe Norm.

Wat lost De Nieuwe Norm op?

Doordat De Nieuwe Norm is gebaseerd op een ValueCase creëren de eigenaar en de gebruiker de financiële ruimte om alle investeringen te doen die nodig zijn om tot een comfortabel en energieneutraal kantoor te komen. Op basis van de huidige situatie is dat onmogelijk, doordat de energiebesparingen terugverdiend moeten worden uit de kostenbesparing.

Daarnaast schept De Nieuwe Norm de mogelijkheid voor aanbieders van kantoorruimte om tegen een vaste prijs werkplekken te verhuren met een garantie op de prestaties. Dat kan zonder onderscheid te maken tussen huur, service- en energiekosten. De kosten voor energie en voor de instandhouding van de gebouwprestaties zijn namelijk onderdeel van de werkplekvergoeding. De prijs die betaald wordt voor de werkplek wordt bepaald door de aantoonbaar geleverde kwaliteit die van toegevoegde waarde is voor de gebruiker. Hiermee behoort de zgn. split incentive tot het verleden.

Zijn er al kantoren volgens De Nieuwe Norm gerenoveerd?

Er zijn renovaties van meerdere kantoren in voorbereiding, waar eigenaren en/of gebruikers en marktpartijen zich inspannen om te ontdekken hoe De Nieuwe Norm kan worden gerealiseerd. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia en zijn vindbaar op pilots.

Bij eerdere projecten zijn partijen ook tot het uiterste gegaan om zo veel mogelijk energie te besparen en duurzaam op te wekken. Bij deze projecten speelden naast energiebesparing en duurzame energieopwekking ook aspecten als comfort en gezondheid een belangrijke rol. Door deze integrale benadering van kostenbesparing en waardecreatie zijn ook daar bovengemiddelde prestaties behaald. Enkele voorbeelden daarvan zijn terug te vinden op projecten.

Je kan de hoofdlijnen van De Nieuwe Norm terugvinden op deze website via de Nieuwe Norm waar je ook de flyer kunt downloaden.