Kennis- en leertraject

Dit kennis- en leertraject is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in een consortium door Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Rebel Group en Over Morgen.

Aanmelden van een pilot

Werkt uw gemeente aan de energietransitie en de relatie met de Omgevingswet? En wilt u dat een stap verder brengen? Dan kunt u uw pilot aanmelden voor het kennis- en leertraject. Zie het aanmeldformulier (Word-doc) onderaan deze pagina. Ook voor deelname aan de tweede ring kan dit formulier worden ingevuld.

Wij zijn uitdrukkelijk op zoek naar gemeenten die al eerste stappen hebben gezet en met dit traject een specifiek vraagstuk versneld willen aanpakken.

Dit kunnen zijn:

 • lopende Omgevingswettrajecten met een verbreding richting de energietransitie;
 • trajecten die voortkomen uit de energietransitie die op zoek zijn borging en legitimiteit binnen de Omgevingswet.

De pilot moet op tenminste één van onderstaande vragen een antwoord willen zoeken:

 1. Hoe ziet een programma energietransitie, op het niveau van een wijk, stadsdeel, gemeente eruit?
 2. Het omgevingsplan is het centrale kerninstrument, waarin alle regels over (activiteiten in de) fysieke omgeving een plaats moeten krijgen. Hoe wordt het warmteplan hierin opgenomen/verwerkt?
 3. Het omgevingsplan is het centrale kerninstrument, waarin alle regels over (activiteiten in de) fysieke omgeving een plaats moeten krijgen. Hoe wordt de RES hierin opgenomen/verwerkt?
 4. Vindt aanwijzing van gebieden voor aardgasloze wijken plaats in het omgevingsplan? En welke belemmeringen of knelpunten geeft de Gaswet?
 5. Hoe kan worden voorkomen dat energietransitie sectoraal wordt benaderd, terwijl het één van de opgaven in het gebied is?
 6. Welke besluiten (voor welke activiteiten) zijn nodig om een wijk aardgasvrij te maken en welke rol spelen de diverse kerninstrumenten daarbinnen?
 7. Hoe en waar leg je de samenwerking (tussen gemeente, bedrijven en burgers) vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken?
 8. Welke knelpunten komen er uit de Mijnbouwwet en hoe kunnen de beoordelingsregels voor geothermie opgenomen worden in het omgevingsplan (incl. cumulatieve effecten)?

Daarnaast gaan we in dit traject gezamenlijk op zoek naar antwoorden op een aantal generieke vragen:

 1. Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor (het versnellen van) de energietransitie?
 2. Op welke manier kunnen de kerninstrumenten omgevingsvisie, programma en omgevingsplan worden ingezet en wat is de relatie tussen deze instrumenten?
 3. Welke nieuwe mogelijkheden biedt het instrument omgevingsplan in relatie tot de energietransitie in het algemeen en specifieke opgaven daarbinnen, zoals ‘van het gas los’, opwekken van hernieuwbare energie (windmolens, geothermie, bodemenergie, zonne-energie, warmtenetten)?
 4. Hoe kan worden voorkomen dat energietransitie sectoraal wordt benaderd, terwijl het één van de opgaven is in het gebied is? (Deze vraag willen we zowel in een pilot als generiek beantwoorden.)
 5. Is er een tool beschikbaar waarmee gemeenten relatief eenvoudig op gemeentelijk of gebiedsniveau keuzes kunnen maken in relatie tot energietransitie?
 6. Is het mogelijk dat op basis van de pilots knelpunten worden geconstateerd in wet- en regelgeving? En waar bevinden deze knelpunten zich in de Omgevingswet/AmvB’s? Allemaal vanuit het oogpunt: CO2 reductie en energietransitie.

Het projectteam maakt in samenwerking met de opdrachtgever (ministerie van BZK) en begeleidingscommissie (VNG en IPO) een keuze uit pilots die in aanmerking komen voor begeleiding door een coach en onze experts. We hebben de mogelijkheid om 8 pilots te begeleiden.
Bij de beoordeling van de aanvragen kijken we naar een goede dekking van de te beantwoorden specifieke en generieke vragen. Voor het ministerie is van belang dat er antwoorden komen op primair de specifieke vragen en in tweede instantie de generieke vragen. Daarnaast is het van belang dat uit de aanmelding blijkt dat gemeenten al stappen hebben gezet rond visievorming over de energietransitie (bijvoorbeeld werken aan een Regionale Energiestrategie) en nu de verbinding naar de Omgevingswet (willen) maken. Ook streven we naar deelname van zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten en naar focus op verschillende typologieën (stedelijk – landelijk, schaal van gemeente – wijk). Daarnaast is er ruimte voor de tweede ring om mee te denken en mee te leren. U kunt zich ook specifiek voor de tweede ring aanmelden.

Planning

 • Uiterlijk 11 februari 2019: Aanmelding pilotprojecten
 • Eind februari/begin maart: Selectie pilots en intake met pilots, bepalen leerdoelen, behoeften van gemeente en inrichting van het leertraject
 • April 2019: Startbijeenkomst pilotdeelnemers, coaches, themaexperts. Leertrajecten gaan van start
 • Juni 2019: Tweede pilotbijeenkomst
 • Oktober 2019: Derde pilotbijeenkomst
 • December 2019: Afsluitende pilotbijeenkomst en afsluiting traject

Aanmelden

U kunt uw pilot aanmelden bij :

Maak gebruik van het Aanmeldformulier (Word-doc).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geiske Bouma van TNO, of met Maarten Hoorn of Saskia Buitelaar van Platform31.

energielandschap