Achtergrond project circulaire woningbouw

Nederland in 2050 volledig circulair. Dat is de ambitie van het Rijksbrede programma Circulaire Economie dat op 14 september 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met als tussendoelstelling: 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Met deze ambities stuurt het Rijk nadrukkelijk op een versnelde transitie naar een circulaire economie. Een noodzakelijke stap, want de wereldbevolking groeit nog aanzienlijk en de vraag naar grondstoffen stijgt mee. Alleen in een duurzame, toekomstbestendige economie kan in deze behoefte worden voorzien en houden we de aarde leefbaar voor toekomstige generaties.

Circulaire economie: kansrijk voor de woningmarkt

Circulaire principes gaan uit van klimaatvriendelijke grondstoffenwinning, efficiënter gebruik van grondstoffen en hoogwaardig hergebruik. Dit biedt kansen voor de woningbouwsector: de ecologische impact neemt af, bouw- en renovatieprocessen worden goedkoper en de marktwaarde van vastgoed blijft hoger. Op de woningmarkt zijn steeds meer praktijkvoorbeelden zichtbaar, van zeer ambitieus tot kleinschalig en low-profile.

Verkenning naar circulaire principes

Tegelijkertijd kijken veel partijen nog steeds de circulaire kat uit de boom. En dat is jammer, want daarmee blijven een hoop kansen liggen. Platform31 wil partijen helpen wat meer wegwijs te worden in de circulaire economie en startte daarom een verkenning naar de kansen én concrete toepassingsmogelijkheden van circulaire principes op de woningmarktsector. Waarom en op welke manier is de circulaire economie nu al interessant voor corporaties, vastgoedbeleggers, gemeenten en ontwikkelaars? Wat kan er al en hoe kunt u mogelijkheden meer benutten of stimuleren? De aankomende maanden richten we ons op het thema circulaire gebiedsontwikkeling.

Circulaire gebiedsontwikkeling Hollandse Hoogte