In netwerken leren en innoveren

Een inventarisend onderzoek naar regionale kennis- en innovatienetwerken

Dit onderzoek bevat een inventarisatie van regionale netwerken en maakt zo de verandering van het kennisecosysteem voor het fysieke domein zichtbaar. Lees meer

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking. Lees meer

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Twaalf voorbeelden ter inspiratie

In dit rapport geven de onderzoekers twaalf voorbeelden van flexibele woonoplossingen in kleinere gemeenten. Ook duiden zij de (vermeende) trek van de Randstad naar het platteland. De voorbeelden kunnen als inspiratie dienen. Lees meer

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 1: Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten

In deel 1 van deze handreiking staat de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten centraal. Wat is vroegsignalering en wat betekent dit voor die samenwerking? En wat kun je zelf doen om hier goed invulling aan te geven? Lees meer

Relatie gemeente en huisvesters

Afspraken maken over het effectief exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestinglocaties

De aanloop naar de realisatie van een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is vaak lang en taai. Deze factsheet biedt handvaten voor het verbeteren en onderhouden van de relatie tussen gemeente en huisvesters en over afspraken die je kunt maken over huisvestinglocaties. Lees meer

De bezoeker centraal als nieuw binnenstadsnormaal

Vijf concrete aanbevelingen voor een vitale en duurzame binnenstad

De toekomst van de binnenstad begint op ooghoogte. Keuzes die ontwerpers en beleidsmakers op ooghoogte maken, beïnvloeden het gedrag en de beleving van bezoekers. Tijd dus om daar in de aanpak van binnensteden op in te spelen. In dit artikel laden we deze gebruikersgerichte aanpak door vijf concrete lessen uit het onderzoekstraject ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ te delen. Lees meer

Integraal werken in de wijk

Verkenning van de achtergrond, de huidige werkwijze en doorontwikkeling in het sociaal domein

Dit rapport dient ter ondersteuning van de ambtelijke analyse van het vraagstuk integraal werken in de wijk. Het biedt de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs van de G40 inzicht in ideeën van kennisinstellingen en gemeentelijk adviseurs uit vijf gemeenten over de doorontwikkeling van integraal werken. Lees meer

Huisvesting en ondersteuning economische dak- en thuislozen

Praktijkonderzoek in drie gemeenten en één regio

In dit praktijkonderzoek hebben we verkend welk beleid, aanpak en samenwerking er al is voor de groep economische dak- en thuislozen en op welke vragen nog antwoorden gevonden moeten worden. Lees meer

De energietransitie en de arbeidsmarkt

Zij-instroom in relevante sectoren voor de energietransitie

Platform31 verkende in opdracht van het ministerie van BZK het thema energietransitie (in de gebouwde omgeving) en de arbeidsmarkt, waarbij de focus lag op ‘zij-instroom’ als een van de manieren om het tekort aan vakmensen te verkleinen. Lees meer

Inspiratieboek Van hittestress naar verkoeling in de stad

Dit inspiratieboek geeft inzicht in de mogelijkheden om stedelijke ruimtes aan te passen aan de toenemende temperaturen en de langere periodes van hitte als gevolg van klimaatverandering. Deze publicatie gaat in op specifieke stedelijke ruimtes waar mensen samenkomen en zich verplaatsen, zoals winkelcentra, verschillende typen pleinen, grasvelden in woonwijken, parkeerterreinen en loop- en fietsroutes. Het inspiratieboek beschrijft de problematiek en laat oplossingsrichtingen zien. Lees meer

Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – helpt gemeenten hierbij op weg. Lees meer