Onbeperkt wonen?

Wonen voor mensen met een fysieke beperking

Hoe zetten gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zich in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren? Die vraag staat centraal in deze publicatie. Lees meer

Maatschappelijke mechanismen en zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de samenleving om met dat onzekere beeld van zeespiegelstijging in de verre toekomst? Door het voeren van gesprekken met onder andere beleggers, investeerders, stedenbouwkundigen, vertegenwoordigers van de industrie, onderzoekers en de Deltacommissaris is geprobeerd een beeld te krijgen welke mechanismen in het economisch domein grip bieden op het omgaan met risico’s en onzekerheden. Kan de samenleving daarvan leren? Lees meer

Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Handreiking voor begeleiding van kwetsbare corporatiehuurders tijdens woningrenovatie

Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Vrijwel alle huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan op hun leefsituatie. In deze publicatie onderscheiden we negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders en geven we suggesties voor extra ondersteuning tijdens een renovatietrajecten. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden ons meegaven. Lees meer

Circulaire economie: van ambitie naar uitvoering

Wat zijn de circulaire ambities en het beleid van de G40-gemeenten?

Waar lopen gemeenten tegenaan bij het formuleren en uitvoeren van hun circulaire ambities? En wat hebben zij nodig om verdere stappen te kunnen zetten? Deze factsheet geeft inzicht in de ambities en het circulair beleid van de G40-gemeenten op basis van een enquête onder de G40 en verdiepende interviews met circulaire pionier-gemeenten Amersfoort, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. Lees meer

Samenvatting Rijksbegroting 2022

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

In deze samenvatting van de Rijksbegroting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries, die het meest relevant zijn voor stad en regio. Lees meer

Herstel van binnensteden

Wat is er nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor voor de regio én het centrum van een samenleving. Corona heeft er bestaande knelpunten versterkt, en maakt het nog belangrijker dat we met een nieuwe blik naar binnensteden kijken. Wat is er nodig om de knelpunten aan te pakken, kansen te verzilveren en te komen tot duurzaam economisch herstel en toekomstbestendige binnensteden? Van gemeenten zelf en van provincies en het Rijk? Lees meer

Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe creëer je draagvlak op beleidsniveau en bij de lokale gemeenschap?

In een reeks factsheets deelt Platform31 de belangrijkste lessen, geven we tips en vindt u goede voorbeelden, op basis van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten. Deze eerste factsheet biedt handvaten bij het bouwen aan draagvlak bij de lokale gemeenschap en bij de gemeentelijke organisatie om zo goede huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Lees meer

Factsheet: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

Deze factsheet, gebaseerd op de eerder verschenen gelijknamige handreiking, bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.

Herstel en perspectief in tijden van transitie

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? De trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij. Lees meer

Goed geregeld?

Een onderzoek naar gemeentelijke regelingen rondom financieel maatwerk voor hoge zorgkosten

Platform31, Onderzoeksinstituut IVO, Verwey-Jonker Instituut en de Rebel Group voerden op verzoek van het ministerie van VWS in het voorjaar van 2021 een onderzoek uit naar de maatregelen die gemeenten hebben genomen na het afschaffen van de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Lees meer