Winterspecial: must-reads voor stad en regio

In december blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2022! Lees meer

Inspiratieboek Van hittestress naar verkoeling in de stad

Dit inspiratieboek geeft inzicht in de mogelijkheden om stedelijke ruimtes aan te passen aan de toenemende temperaturen en de langere periodes van hitte als gevolg van klimaatverandering. Deze publicatie gaat in op specifieke stedelijke ruimtes waar mensen samenkomen en zich verplaatsen, zoals winkelcentra, verschillende typen pleinen, grasvelden in woonwijken, parkeerterreinen en loop- en fietsroutes. Het inspiratieboek beschrijft de problematiek en laat oplossingsrichtingen zien. Lees meer

Maatschappelijke mechanismen en zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de samenleving om met dat onzekere beeld van zeespiegelstijging in de verre toekomst? Door het voeren van gesprekken met onder andere beleggers, investeerders, stedenbouwkundigen, vertegenwoordigers van de industrie, onderzoekers en de Deltacommissaris is geprobeerd een beeld te krijgen welke mechanismen in het economisch domein grip bieden op het omgaan met risico’s en onzekerheden. Kan de samenleving daarvan leren? Lees meer

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.

Herstel en perspectief in tijden van transitie

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? De trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij. Lees meer

Duurzaam groen moet je doen

Samenwerken aan een integrale aanpak voor een duurzame groene leefomgeving

Vergroening van de leefomgeving staat steeds hoger op verschillende beleidsagenda’s. Vergroening draagt onder meer bij aan woongenot, gezondheid, goede luchtkwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatieve mogelijkheden. Met deze publicatie willen we een eerste stap maken richting een integrale aanpak van de vergroening van steden. Lees meer

Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten

Wanneer klimaatadaptatie in het plan- en ontwikkelproces een volwaardige positie inneemt en risico’s, kosten en baten op langere termijn worden afgewogen blijken er vaak financiële voordelen te behalen. Dit voorbeeldenboek beschrijft 12 cases. Het biedt overzichten van maatregelen, welke problemen worden aangepakt, op welke manier het initiatief tot stand is gekomen, wie betrokken waren, welke rol de verschillende partijen hebben gespeeld en het beschrijft hoe het proces van initiatief tot uitvoering is gelopen. Lees meer

Essay Water en Ruimte

Dit essay blikt terug op de vier belangrijkste thema’s die als een rode draad door leergemeenschappen Water en Ruimte heen liepen: de rol van water in projecten, samenwerken, visievorming en participatie. Lees meer