Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

Wat zijn voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten voor senioren die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Platform31 ordent aan de hand van de tien woonprofielen de dertig voorbeelden die zij online portretteerde. Lees meer

Samen & Anders Bruisend verder

Procesevaluatie en handboek

In ouderencomplexen wonen in toenemende mate bewoners met een ‘rugzakje’, die zorg en ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Hoe creëren we de gewenste veilige en zorgzame woonomgeving? Lees meer

Een nieuw (t)huis

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Een geschikte woning voor langer zelfstandig thuis. Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? In deze publicatie vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Lees meer

Aandacht voor vergrijzing in de omgevingsvisie

Ruimte voor wonen, welzijn en zorg in ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Platform31 maakte een beknopte analyse van de wijze waarop verschillende gemeenten het thema vergrijzing agenderen, het opnemen in hun (ontwerp)visie en dit concreet maken in ruimtelijke keuzen. In deze factsheet laten wij zien hoe vijf gemeenten dit uitwerkten. Lees meer

Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

Deze verkenning geeft inzicht in de praktijk van intermediaire verhuur: hoe vaak komt indirect huren voor en welke afspraken maken partijen met elkaar om intermediaire verhuur goed uit te kunnen voeren? Lees meer

Loont huren nog?

Een quickscan naar de financiële gevolgen van doorstroming van koop naar huur onder senioren

Met deze quickscan willen we een beter beeld krijgen van de financiële gevolgen van de doorstroming van senioren van een koop- naar een huurwoning. Lees meer

Wonen, een stevige basis voor gezondheid

Inspiratieboek voor woningcorporaties en gemeenten

In dit inspiratieboek laten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, werken aan een betere gezondheid en welzijn van hun huurders. Lees meer

Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Deze publicatie biedt handvatten voor gebiedscoalities die met het thema van wonen, welzijn en zorg op gebiedsniveau werken aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag. Lees meer

Handreiking woonzorgopgave: van visie naar uitvoering

Deze handreiking – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – geeft gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen én zorg en hun samenwerkingspartners houvast bij het vertalen van de woonzorgvisie naar concrete acties en uitvoering. Lees meer

WoonZorgwijzer: basis voor een gesprek over wonen, zorg en ondersteuning

Handreiking voor het maken van analyses met de WoonZorgwijzer

Mensen met een zorgbehoefte wonen van oudsher in onze wijken en buurten. Maar nu hun aantal door de hervorming van de langdurige zorg toeneemt, en meer voorzieningen op wijk en buurtniveau georganiseerd moeten worden, stijgt ook de behoefte aan inzicht in waar deze mensen wonen en wat hun behoeften zijn. De WoonZorgwijzer helpt daarbij. Lees meer