Analyse M50-coalitieakkoorden

Platform31 maakte in opdracht van de M50 een analyse van de coalitieakkoorden in M50-gemeenten. Lees meer

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

De gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor voor regio, stad, dorp, wijk en buurt, en een speerpunt in het fysieke en sociaal domein. Onderzoek naar kennisbehoefte en beschikbare kennis en ervaringen in kwetsbare wijken. Lees meer

Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Een verkenning naar wat gemeenten doen en waar zij tegenaan lopen

Een eerste verkenning met en voor de G40-gemeenten rond de maatregelen die gemeenten optuigen vanwege de groeiende schuldenproblematiek van hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer

Opvang en aanbod vluchtelingen Balkanoorlog en Oekraïne

De twijfel van tijdelijkheid

In dit rapport geven we een historisch perspectief en presenteren we relevante kennis en aandachtsgebieden die behulpzaam kunnen zijn in het vormgeven van de opvang en hulpaanbod voor vluchtelingen door gemeenten en het Rijk. Lees meer

Samen & Anders Bruisend verder

Procesevaluatie en handboek

In ouderencomplexen wonen in toenemende mate bewoners met een ‘rugzakje’, die zorg en ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Hoe creëren we de gewenste veilige en zorgzame woonomgeving? Lees meer

Investeren in de gezondheid van mensen met een lage SES loont

Handelingssuggesties voor colleges B&W

In deze publicatie van GezondIn laten we op basis van wetenschappelijke literatuur en concrete voorbeelden zien wat de (economische) baten zijn van het investeren in gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Lees meer

Wonen, een stevige basis voor gezondheid

Inspiratieboek voor woningcorporaties en gemeenten

In dit inspiratieboek laten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, werken aan een betere gezondheid en welzijn van hun huurders. Lees meer

Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen

De belangrijkste ingrediënten en tips voor professionals en organisaties

Voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen, proberen professionals een beeld te krijgen van wat er speelt op meerdere leefgebieden. GezondIn sprak met vijf ervaren professionals uit het sociaal domein over hun brede gesprek. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips Lees meer

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v.

Herstel en perspectief in tijden van transitie

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? De trendstudie ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij. Lees meer

Goed geregeld?

Een onderzoek naar gemeentelijke regelingen rondom financieel maatwerk voor hoge zorgkosten

Platform31, Onderzoeksinstituut IVO, Verwey-Jonker Instituut en de Rebel Group voerden op verzoek van het ministerie van VWS in het voorjaar van 2021 een onderzoek uit naar de maatregelen die gemeenten hebben genomen na het afschaffen van de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Lees meer

De waarde van leernetwerken

Evaluatieonderzoek naar leernetwerken langdurige zorg en onbegrepen gedrag

Wat zijn de generieke principes achter de leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag? Wat leveren leernetwerken op voor deelnemers? Deze vragen staan onder meer centraal in de evaluatie die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO samen uitvoerden. Lees meer