In transitie richting aardgasvrije wijken

Over rechtvaardigheid, betaalbaarheid en besluitvorming

De transitie naar aardgasvrije wijken is een complexe opgave. G4, TNO en Platform31 zochten uit hoe de gemeentelijke regierol doorwerkt bij het streven naar energierechtvaardigheid, het bekostigen van transitie naar aardgasvrije wijken en de stap van besluit naar uitvoering. Lees meer

Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Enthousiast, veelzijdig en innovatief, maar ook effectief?

In dit meerjarige onderzoek staat de vraag centraal: hoe gaan bewonersinitiatieven in de warmtetransitie te werk om hun doelen te behalen, en welke factoren oftewel ‘werkzame mechanismen’ dragen hieraan bij. Lees meer

Reflectie coalitieakkoord kabinet-Rutte IV

Elke vier jaar analyseert Platform31 het coalitieakkoord. We reflecteren daarbij op de maatregelen en beleidswijzigingen die voor de periode 2021-2025 het meest relevant zijn voor stad en regio. Lees meer

Opschalingsbewust denken en doen

Gespreksstarter handvatten opschalingsbewust handelen energietransitie

Deze publicatie geeft een basis voor gesprekken in de context van de energietransitie en binnen het Programma Aardgasvrije Wijken om te komen tot een gezamenlijk beeld over opschaling. Lees meer

Big Deal: van groot naar groots

Hoe kunnen grote City Deals veel impact creëren?

Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse – resultaten boeken? Dat onderzochten we, de conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in dit rapport. Lees meer

Het Welvaart model canvas

Slagvaardig samen de regionale economie versterken

Het 'Welvaart model canvas' helpt om te kiezen voor een economische opgave, een gemaakte keuze ter discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om uitvoeringskracht te ontwikkelen. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

In december blikken we jaarlijks terug en bundelen we onze must-reads in de winterspecial, overzichtelijk per thema. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2022! Lees meer

In netwerken leren en innoveren

Een inventarisend onderzoek naar regionale kennis- en innovatienetwerken

Dit onderzoek bevat een inventarisatie van regionale netwerken en maakt zo de verandering van het kennisecosysteem voor het fysieke domein zichtbaar. Lees meer

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Regionale afstemming over visie en beleid is essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking. Lees meer

Integraal werken in de wijk

Verkenning van de achtergrond, de huidige werkwijze en doorontwikkeling in het sociaal domein

Dit rapport dient ter ondersteuning van de ambtelijke analyse van het vraagstuk integraal werken in de wijk. Het biedt de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs van de G40 inzicht in ideeën van kennisinstellingen en gemeentelijk adviseurs uit vijf gemeenten over de doorontwikkeling van integraal werken. Lees meer

Samenvatting Rijksbegroting 2022

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

In deze samenvatting van de Rijksbegroting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries, die het meest relevant zijn voor stad en regio. Lees meer