De energietransitie en de arbeidsmarkt

Zij-instroom in relevante sectoren voor de energietransitie

Platform31 verkende in opdracht van het ministerie van BZK het thema energietransitie (in de gebouwde omgeving) en de arbeidsmarkt, waarbij de focus lag op ‘zij-instroom’ als een van de manieren om het tekort aan vakmensen te verkleinen. Lees meer

Inspiratieboek Van hittestress naar verkoeling in de stad

Dit inspiratieboek geeft inzicht in de mogelijkheden om stedelijke ruimtes aan te passen aan de toenemende temperaturen en de langere periodes van hitte als gevolg van klimaatverandering. Deze publicatie gaat in op specifieke stedelijke ruimtes waar mensen samenkomen en zich verplaatsen, zoals winkelcentra, verschillende typen pleinen, grasvelden in woonwijken, parkeerterreinen en loop- en fietsroutes. Het inspiratieboek beschrijft de problematiek en laat oplossingsrichtingen zien. Lees meer

Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – helpt gemeenten hierbij op weg. Lees meer

Verduurzamen met een smalle beurs - update 2021

Een selectie van arrangementen voor woningeigenaren

Hoe kunnen woningeigenaren met een lager inkomen hun woning verduurzamen? Deze publicatie maakt het aanbod inzichtelijk, en vergelijkt de mogelijkheden. Lees meer

Maak beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe leg je voorwaarden voor goede huisvesting van arbeidsmigranten vast in lokaal beleid?

Steeds meer gemeenten realiseren zich dat het opstellen van beleid essentieel is voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. En voor het versnellen van de realisering ervan. Deze factsheet biedt handvatten en tips voor het opstellen van lokaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Lees meer

Onbeperkt wonen?

Wonen voor mensen met een fysieke beperking

Hoe zetten gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zich in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren? Die vraag staat centraal in deze publicatie. Lees meer

Maatschappelijke mechanismen en zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de samenleving om met dat onzekere beeld van zeespiegelstijging in de verre toekomst? Door het voeren van gesprekken met onder andere beleggers, investeerders, stedenbouwkundigen, vertegenwoordigers van de industrie, onderzoekers en de Deltacommissaris is geprobeerd een beeld te krijgen welke mechanismen in het economisch domein grip bieden op het omgaan met risico’s en onzekerheden. Kan de samenleving daarvan leren? Lees meer

Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Handreiking voor begeleiding van kwetsbare corporatiehuurders tijdens woningrenovatie

Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Vrijwel alle huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan op hun leefsituatie. In deze publicatie onderscheiden we negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders en geven we suggesties voor extra ondersteuning tijdens een renovatietrajecten. Lees meer

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met 12 innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Dit artikel vat de rode draden uit de gesprekken samen en presenteert de belangrijkste lessen die de geïnterviewden ons meegaven. Lees meer

Circulaire economie: van ambitie naar uitvoering

Wat zijn de circulaire ambities en het beleid van de G40-gemeenten?

Waar lopen gemeenten tegenaan bij het formuleren en uitvoeren van hun circulaire ambities? En wat hebben zij nodig om verdere stappen te kunnen zetten? Deze factsheet geeft inzicht in de ambities en het circulair beleid van de G40-gemeenten op basis van een enquête onder de G40 en verdiepende interviews met circulaire pionier-gemeenten Amersfoort, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. Lees meer

Samenvatting Rijksbegroting 2022

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

In deze samenvatting van de Rijksbegroting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries, die het meest relevant zijn voor stad en regio. Lees meer