Verzakelijking bedrijventerreinen heeft toekomst

Lessen uit zes Rijkspilots

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst. zo blijkt uit het rapport ‘Verzakelijking heeft de toekomst, lessen uit zes Rijkspilots’, dat Platform 31 heeft gepubliceerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via zes pilots op diverse plaatsen in het land is ervaring opgedaan met verzakelijking van bedrijventerreinen. Uit het rapport blijkt onder meer dat het een traject is van kleine stappen. Lees meer

Transnationaal wonen onder oudere migranten

Een inventariserend onderzoek naar pendelgedrag en nieuwe bijpassende woonvormen

Lees meer

De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM)

De problematiek van krimpgemeenten is bekend. Met de komst van krimp, verdwijnen de voorzieningen. Leegstand leidt ook tot verval van de ongebruikte woningen en gebouwen. Dit negatieve effect treft ook de historische kernen van de dorpen. Met het experiment ‘duurzame beschermde dorpsgezichten’ wil Platform31 dit negatieve effect keren en tegengaan. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij een intensieve samenwerking tussen de bewoners en de gemeente van het betreffende dorp. Lees meer

Alternatieve financieringsvormen VvE’s

Uit het onderzoek ‘Alternatieve financieringsvormen VvE´s’ blijkt dat de risico’s klein zijn. Alle leningen die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in de afgelopen 15 jaar aan VvE´s verstrekte, zijn terugbetaald. Lees meer

Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur

In de literatuurstudie 'Actief burgerschap: Lijnen in de literatuur' is bestaande wetenschappelijke kennis op het terrein van actief burgerschap bij elkaar gebracht. Lees meer

Evaluatie Solids

De onbekende toekomst huisvesten

Lees meer