Download

pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Lees meer

Zonder zorgen uit logeren

Quickscan naar varianten tijdelijk verblijf

Hebben kwetsbare thuiswonende senioren behoefte aan nieuwe vormen van logeerzorg? Het ministerie van VWS vroeg voorafgaand aan de start van het pilotprogramma logeerzorg aan Platform31 een quickscan. Aanleiding voor het pilotprogramma is de motie van VVD en D66 waarin zij een behoefte constateren aan een structurele vorm van tijdelijk verblijf: ‘Logeerzorg’. De quickscan beschrijft drie tijdelijke verblijfsvormen en geeft inzicht in de knelpunten die in het veld worden ervaren.

Uit de quickscan komt naar voren dat de huidige wijze van toegang, organisatie en financiering van vormen van tijdelijk verblijf in de praktijk tot onduidelijkheid leidt. Kwetsbare doelgroepen, maar ook hun professionele verwijzers, kunnen hierdoor niet eenvoudig doorgronden welk aanbod er is en op welke wijze dit aanbod ondersteunend kan zijn voor hen en hun mantelzorgers. Het doel van het pilotprogramma zou moeten zijn om te verkennen welke oplossingsrichtingen (vanuit het perspectief van de thuiswonende ouderen) mogelijk zijn. Hoe kan de financiering, organisatie van het aanbod van tijdelijke verblijfsvormen zo worden vernieuwd dat deze beter aansluit bij de behoefte van de thuiswonende oudere? Door de analyse biedt de quickscan een startfoto voor het pilotprogramma Logeerzorg en de vraagstukken waaraan dit programma nieuwe oplossingen moet bieden.

cover-zonder-zorgen-uit-logeren

Schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf op de hoogte:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal.