Download

Pdf, 1 MB

×

Download bestand

Stappenplan voor het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen

Zicht op uitstroom

Auteurs Sylvia Schutte en Nico Dam (HHM) en Susan van Klaveren en Netty van Triest (Platform31)

De doorstroming van mensen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar een zelfstandige huurwoning stokt. Het gebrek aan voldoende, betaalbare, sociale huurwoningen blijkt niet de enige verklaring te zijn. Door hun problematiek ontbreekt het deze doorstromers vaak aan een stabiel inkomen, ontbreekt de vereiste begeleiding bij alle bureaucratische hobbels en missen zij de vereiste inschrijvingsduur voor een sociale huurwoning. Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. Deze publicatie helpt u bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.

De publicatie Zicht op uitstroom biedt een stappenplan en voorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Belang van uitstroomcijfers
  • Beschikbaarheid van informatie
  • Definiëren van Beschermd Wonen en zelfstandig wonen
  • Proces: betrokken partijen, aanpak en te maken keuzes
  • Inventarisatie: in kaart brengen van de cijfers
Cover zicht op uitstroom