Download

(pdf, 1 MB)

×

Download bestand

Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties

De maatschappij kijkt naar de woningcorporatie. Welke bijdrage kan zij
leveren aan de duurzaamheidsopgave, aan het oplossen van dakloosheid, aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk? Dat zorgt steeds vaker voor projecten en investeringen die anders zijn: eenmalig, vernieuwend, gemaakt in coproductie en met nog onzekere uitkomsten. Elke corporatie heeft ermee te maken. Dat doet een beroep op het vermogen om goede afwegingen te maken.

De sector wordt gevraagd tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties. Dit zorgt dat de kerntaken weer worden opgerekt en dit levert logischerwijs interne en externe discussies. Deze herijking heeft vaste grond nodig, meetlatten, afwegingsinstrumenten, om bij te dragen aan een concrete vertaling van de vaak wat vage visies over en hoge ambities in wijken.

Deze wegwijzer legt de focus op de afweging an sich, met als hoofddoel strategen van woningcorporaties te ondersteunen. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot logisch nadenken te komen over gecompliceerde en complexe keuzes. Daarmee kan deze wegwijzer ook voor een breder publiek interessant zijn, zoals gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en samenwerkingsverbanden die samen tot besluiten moeten komen in de wijk.

Meedoen aan het strategennetwerk?
Platform31 gaat door met het strategennetwerk ‘Wikken & wegen’. In 2022 zal de focus liggen op de nieuwe wijkaanpak. Over eigen en gezamenlijke afwegingen binnen de samenwerking van lokale partners in kwetsbare wijken. Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Jeroen van der Velden.

Cover Wegwijzer bij het wikken en wegen van woningcorporaties