Download

Pdf, 1,5 MB

×

Download bestand

Versterken van de sociale basis

Rollen voor gemeenten

Platform31 onderzocht hoe gemeenten lokale initiatieven kunnen ondersteunen om zo de sociale basis te versterken. Deze publicatie biedt praktische inzichten en handreikingen voor gemeenteambtenaren die werken aan de sociale basis. En toont welke rollen de lokale overheid kan vervullen.

Belang sociale basis toegenomen

Steeds meer gemeenten doen een toenemend beroep op ‘de sociale basis’, de informele netwerken in een wijk of gemeente waar bewoners op terug kunnen vallen wanneer zij een hulpvraag of –behoefte hebben. Zij zien deze netwerken zowel als een doel op zich (immers: wanneer bewoners elkaar ontmoeten, zich inzetten voor elkaar, en kunnen meedoen aan de samenleving verhoogt dit hun welzijn), als een middel om bepaalde doelen te realiseren – zoals een beter en flexibeler aanbod realiseren of om gelden efficiënter te besteden. Deze publicatie gaat in op de rol van gemeenten als financier, sparringpartner en verbinder en benoemt de succesfactoren in de samenwerking tussen lokale initiatieven en de betreffende gemeente. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor gemeenten met betrekking tot hun mogelijke rollen.

Zeven ‘sociale basis’-initiatieven

Voor deze publicatie onderzochten we bij zeven ‘sociale basis’-initiatieven de rol van gemeenten in relatie tot initiatieven die de sociale basis versterken, en de implicaties daarvan:

  • Athos (Maastricht)
  • Aysma (MeanderOmnium, Zeist)
  • Buurtmoeders (SAAAM, Amsterdam)
  • Goes Bezig (SMWO, Goes)
  • Kunst op Recept (Leiden)
  • Talent Assistent Vrijwilligers (TAV) De Talenten (De Klup, Almelo)
  • Voor Elkaar Teams (WijZijn Traverse Groep, Roosendaal)

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere publicaties van Platform31 over integraal werken in de wijk en op De kracht van het gewone, dat onderzoekt hoe gemeenten de beweging naar het voorveld kunnen stimuleren en faciliteren. Het sluit aan bij ontwikkelingen binnen en intenties van gemeenten, zoals geformuleerd in de door VNG en Divosa begin 2021 geformuleerde propositie De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid (pdf). Ook sluit deze publicatie aan op de recente studie van het Verwey-Jonker Instituut, die beschrijft hoe vanuit een twaalftal gemeenten beleidsmatig gekeken wordt naar de sociale basis. Hierin kijken zij naar de maatschappelijke doelen die gemeenten voor ‘hun’ sociale basis formuleren, de samenwerking tussen gemeenten en (welzijns)organisaties en de manier van monitoring en evalueren.