publicatie: 02-07-2013
aantal pagina’s: 64
prijs: gratis

Verkenning huisvestingsmodellen arbeidsmigranten

Platform31 startte ruim een jaar geleden een nieuw experimentenprogramma gericht op nieuwe woonvormen voor tijdelijke huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het hoofddoel van dit onderzoek is de haalbaarheid te bezien van kleinschalige en flexibele vormen van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in de kernen van Zundert. Deze huisvesting moet de basis vormen voor integratie en maatschappelijke participatie en een opstap vormen voor een wooncarrière voor arbeidsmigranten die zich permanent in de regio willen vestigen.
Nevendoel is middels het onderzoek een beeld te geven op welke wijze kleinschalige locaties (al dan niet) bijdragen aan maatschappelijke participatie en integratie en inspelen op de woonbehoefte.

Structurele oplossing huisvestingsvraagstuk EU-arbeidsmigranten

Terugkijkend heeft Nederland echter een lange traditie van arbeidskrachten uit het buitenland die tekorten opvangen op de arbeidsmarkt. Ondanks de huidige crisis zal er ook in de toekomst een toenemende vraag bestaan naar extra handen in onze economie. Dit vraagt echter om een structurele oplossing van het huisvestingsvraagstuk van deze groep.

Realiseren kleinschalige en integrale woonconcepten

Een tweede lange traditie die we in Nederland zouden moeten koesteren is ons volkshuisvestingsbeleid, waarin we zorgen voor groepen die op eigen kracht niet of moeilijk aan een woning kunnen komen. Woningcorporatie Thuisvester en de gemeente Zundert verbinden beide tradities en pakken de handschoen op om kleinschalige en integrale woonconcepten te realiseren die bijdragen aan maatschappelijke participatie en integratie in onze wijken, buurten en kernen.

Integrale benadering voorwaarde voor succes

Ondanks politieke en economische tegenwind zijn de resultaten van deze verkenning veelbelovend. De studie in Zundert illustreert dat er meer mogelijk is dan we veelal denken. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat een integrale benadering een belangrijke voorwaarde is voor succes. Het gaat niet alleen over de mogelijke vormen van kleinschalige en flexibele huisvesting, maar juist ook om vragen gericht op de betaalbaarheid, financierbaarheid, nieuwe vormen van beheer, inzicht in de woonbehoefte van de arbeidsmigrant, participatie, draagvlak en bijbehorende communicatiestrategieën.

Eerste handvatten en mogelijkheden

Deze studie biedt de eerste handvatten en schetst de mogelijkheden. Nu komt het er op aan om het bureau te verlaten en vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid daadwerkelijk vorm te geven aan dit huisvestings-vraagstuk. Platform31 zal dit met veel interesse blijven volgen, inhoudelijk bijstaan, barrières beslechten en lessen voor het vervolg met andere partijen en initiatieven blijven delen. Kleine maar krachtige voorbeelden zullen de weg vrij moeten maken voor andere gemeenten en partijen om niet langer langs de zijlaan te blijven staan maar de huisvestingsopgave van vandaag én morgen te realiseren.Meer informatie

Martijn Ubink
martijn.ubink@platform31.nl