Download

×

Download bestand

Ruimte voor lage middeninkomens

De woonsituatie van lage middeninkomens en de toewijzing bij corporaties

De inkomensgrens om voor een sociale huurwoning (met een huurprijs tot 711 euro) in aanmerking te komen bedraagt 36.798 euro (prijspeil 2018). Huishoudens die meer verdienen zijn primair aangewezen op woningen in het midden- of hogere segment. Sinds 2016 hebben corporaties tijdelijk tot 2021 tien procent extra ruimte om deze huishoudens tot een jaarinkomen van 41.059 euro te huisvesten in de sociale woningvoorraad.

In dit onderzoek gaan we in op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de huurders die primair zijn aangewezen op het middensegment en de rol van woningcorporaties daarin. Op basis van de bevindingen stellen we twee samenhangende beleidsaanbevelingen voor.

  1. Maak onderscheid in de inkomensgrens van de sociale huursector per huishoudenstype, zodanig dat huishoudens die een advieshuur hebben lager dan 711 euro tot de sociale doelgroep gaan behoren. Hierdoor valt het huisvesten van deze groepen automatisch onder de ‘kerntaak’ van corporaties. Houd de inkomensdifferentiatie wel eenvoudig, zodat de uitlegbaarheid voor woningzoekenden helder is en de regeldruk voor corporaties niet verhoogt. Dit kan bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen één- en meerpersoonshuishoudens.
  2. Deze aanbeveling heeft als voorwaarde dat aanbeveling 1, een differentiatie van de inkomensgrenzen, wordt toegepast. Behoud de huidige ruimte die corporaties hebben om hun sociale woningvoorraad ook in te kunnen zetten voor andere huishoudens dan de sociale doelgroep. Indien de inkomensgrenzen gedifferentieerd worden (=aanbeveling 1), lijkt de ruimte van 10 procent daarvoor voldoende (en dus niet de 20 procent van nu). Dus verleng de extra tien procent niet, maar biedt ruimte via een differentiatie van de inkomensgrens.

Partners over het rapport 'Ruimte voor lage middeninkomens'

Marion Wendel: adviseur Strategie en Beleid, Rijswijk Wonen
“Het rapport geeft een helder beeld van waar wij bij Rijswijk Wonen mee geconfronteerd worden. We gaan nu wel starten met het verruimen van de inkomensgrenzen voor gezinnen en stellen met een laag middeninkomen in een klein deel van ons bezit. Het is afwachten of deze groepen onze woningen weer weten te vinden. Natuurlijk zijn we er vooral voor de mensen met de allerlaagste inkomens. Maar als de markt blijkbaar te weinig biedt voor de lage middeninkomens, dan ligt wat mij betreft aanpassing van de regelgeving voor de hand.”

Tim Cools: adviseur Wonen, gemeente ’s-Hertogenbosch
“Het rapport laat goed zien dat we scherper moeten kijken naar wat verschillende huishoudens kunnen betalen. Een deel van de lage middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen kunnen vaak niet meer dan de huurprijs van een sociale huurwoning betalen. Meer flexibiliteit is nodig om deze groep nu en in de toekomst goed te kunnen bedienen vanuit de DAEB en/of niet-DAEB van de woningcorporaties.”

Enno Vitner: beleidsadviseur, Woonbron
“We maken ons al langer zorgen over de groep huishoudens die (net) niet tot de doelgroep van de sociale huurwoning behoren en zijn aangewezen op een woning in de vrije sector. Dit rapport maakt de problematiek bij die groep echt helder en biedt goede aanknopingspunten voor discussie en mogelijk maatregelen. Enerzijds om de inzet van huidige toewijzingsregels nog eens onder de loep te nemen, anderzijds om de discussie aan te jagen om die regels te verbeteren.”

cover-ruimte-voor-de-lage-middeninkomens