Download

Evaluatie experimentprogramma (Pdf, 3,3 Mb)

×

Download bestand

Ruim op die Regels

Evaluatie experimentprogramma

Auteurs Rob Blank, Ruben Spelier en Amy Davies (Sira Consulting B.V.)

Gemeenten en burgers zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken. De rol van de overheid verandert en burgers starten steeds vaker eigen initiatieven. In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzocht Platform31 in samenwerking met tien gemeenten en elf initiatieven hoe belemmerende regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit. Na twee jaar rondt het experimentenprogramma af met een evaluatie: Welke ruimte is er op regels?

In Ruim op die Regels zochten we oplossingen voor knellende regels. Wat is het knelpunt precies? Wat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving? En: Wat zijn hardnekkige regels die opgeruimd moeten worden?

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Maatschappelijke initiatiefnemers en gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke opgaven en zoeken in een snel veranderende omgeving naar nieuwe samenwerkingsverbanden om activiteiten te ontplooien. Naast de veranderende rol en rolopvatting van de overheid is zichtbaar dat burgers steeds meer interesse ontwikkelen en in actie komen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van (publieke) taken en activiteiten die zich in de eigen wijk, regio of gemeente afspelen.

In de knel bij maatschappelijk initiatief
Hoewel de veranderende verhouding tussen burgers en gemeenten al geruime tijd gaande is, blijven de gewijzigde rolopvattingen en de gewijzigde uitvoering van (publieke) taken, wennen. Zowel voor burgers en maatschappelijke organisaties als voor overheden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau houdt niet altijd rekening met deze veranderingen en kan knellen bij maatschappelijk initiatief en (nieuwe) samenwerkingsvormen tussen maatschappelijk initiatiefnemers en overheden.

Ruimte op regels benutten
Als uitkomst van dit programma biedt Platform31 een aantal handvatten aan maatschappelijke initiatieven, gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Variërend van kennisvouchers tot van gemeente-breed overleg ‘de initiatievenkamer’. Deze tools zullen helpen, maar is het voldoende?

Overheden en initiatieven zullen ook bij iedere samenwerking keuzes moeten maken om ruimte op regels te zoeken en optimaal te benutten. Die keuzes zijn afhankelijk van ambities, doelen, belangen, rollen, posities, maar ook van tijd, geld en kennis. Daarin zijn vooral gemeenten en Rijk aan zet.

Praktijk geven aan Toolkit: wie doet mee?

Hoe kan je als gemeente het makkelijker maken voor maatschappelijk initiatieven om mooie dingen voor de stad te doen? Hoe kan je als gemeente de ruimte op regels benutten? Hoe kan jij als maatschappelijk initiatief de gemeente een spiegel voorhouden om echt ‘van buiten naar binnen’ te werken?

Platform31 ziet kansen om praktijk te geven aan de Toolkit. Bijvoorbeeld met gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdelen bij het oprichten van een initiatievenloket, initiatievenmakelaar, initiatievenkamer of andere aanpakken om praktijkgericht en gebiedsgericht te werken bij stimuleren van maatschappelijk initiatief.

Meer weten? Zie de Toolkit in de samenvatting van de evaluatie of neem contact op met:

Voorkant publicatie Ruim op die regels