Download

pdf, 0,8 MB

×

Download bestand

Reflectie coalitieakkoord kabinet-Rutte IV

Na een lange formatie van bijna 300 dagen werd eind 2021 het Coalitieakkoord 2021-2025, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Gelet op de verschillende dossiers waar snelle en effectieve actie vereist is, én in een tijd waar de onzekerheid rond de coronacrisis voortduurt, werd er met spanning naar uitgekeken. De eerste reacties liepen, niet verrassend, sterk uiteen. Traditiegetrouw doet ook Platform31 een duit in het zakje door een reflectie te geven op het coalitieakkoord waarbij wederom gebruik wordt gemaakt van ons brede (partner)netwerk in stad én regio.

In de reflectie ligt de focus op maatregelen en beleidswijzigingen die het meest relevant zijn voor stad en regio. De reflectie bestaat uit drie onderdelen:

  • een inleiding waar in meer algemene zin een aantal opvallende zaken uit het coalitieakkoord van commentaar wordt voorzien,
  • een reflectie op een aantal beleidsthema’s die voor stad en regio van belang is (en waar ook ons partnernetwerk aan het woord komt) en
  • een samenvatting van alle maatregelen uit het coalitieakkoord die relevant zijn voor stad en regio.

Helder is dat er de komende tijd nog veel gesproken en geschreven zal worden over de uitwerking van de verschillende beleidsvoornemens. Samen met overheden, corporaties, marktpartijen en universiteiten in ons netwerk zullen wij onze denkkracht inzetten om na te gaan wat de uiteindelijke beleidsmaatregelen betekenen voor stad en regio. Wij kijken uit naar nauwe samenwerking met onze partners bij het oppakken van deze uitdaging op verschillende plaatsen in Nederland.

Cover lerend werken en werkend leren