QuickscanWoonCorp
Quickscan Wooncoöperaties

Download

×

Download bestand


Quickscan Wooncoöperaties

Een verkenning naar een alternatief voor koop en huur in een veranderende woningmarkt

Auteurs:
Tjade Tijsseling en Mark Brekelmans, Gemeente Rotterdam
Freek Liebrand en Arjan Raatgever, Platform31


In de huidige woningmarkt is sprake van een crisis; er zijn weinig verhuizingen en de koopprijzen dalen. Voor middeninkomens tussen circa 34.000 en 43.000 euro is het moeilijker geworden een betaalbare woning te bemachtigen. Versterkt door de economische recessie is de drempel tot de koopmarkt door zwaardere financieringseisen hoger geworden. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt flexibeler en kan men steeds moeilijker voldoen aan deze aangescherpte financieringseisen.

Doordat woningcorporaties vooralsnog minimaal 90% van hun vrijkomende sociale huurwoningen aan inkomens tot 34.678 euro mogen verhuren (inkomensgrens per 1 januari 2014), komen de middengroepen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zodoende is de keuze voor die groepen in de huursector zeer beperkt. Al die ontwikkelingen creëren een behoefte aan nieuwe mogelijkheden om betaalbare huisvesting te organiseren voor middeninkomens.

Deze quickscan is door de gemeente Rotterdam geïnitieerd en in samenwerking met Platform31 uitgevoerd. Met lessen uit de praktijk en gegevens uit andere studies, eventueel in combinatie met het opzetten van aanvullende pilot(s), geeft de quickscan de mogelijkheid een realistische inschatting te maken of de coöperatieve vereniging een geschikte organisatievorm is om bepaalde hiaten in de stedelijke woningmarkt te kunnen oplossen. En zo ja, te kijken hoe woningcoöperaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente Rotterdam wil deze verkenning ook gebruiken om de wenselijkheid en mogelijkheden voor een pilotproject in de stad Rotterdam te onderzoeken.

Meer informatie