Meer informatie

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Open norm in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s

Programma als kerninstrument onder de Omgevingswet

Het programma is één van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Het kan dienen om een programmatische aanpak rondom een specifiek onderwerp te initiëren of om als verbindende schakel tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan te fungeren. Maar het programma kan ook als beoordelingskader fungeren op het moment dat in een omgevingsplan open normen zijn opgenomen. Het is een veelzijdig instrument, waarover nog veel onbekend is. Dit supplement van Op dezelfde leest besteedt hieraan aandacht. Dit is het volgende supplement in de reeks waarbij we voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Aangezien het instrumentarium ingrijpend wijzigt, is het verstandig daarop nu al voor te bereiden.

Open norm als verbinding

De mogelijkheden rondom de open norm staan centraal in het supplement. Dit geeft invulling aan de doelstelling van de Omgevingswet voor meer flexibiliteit en het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Het werken met open normen als onderdeel van de beoordelingsregels voor vergunningverlening biedt de gemeente beoordelingsruimte. Met een minder gedetailleerd en meer open geformuleerd normenstelsel kan het omgevingsplan worden geflexibiliseerd. Hierbij is het logisch om de koppeling te maken met het instrument programma.

Flexibiliteit en afwegingsruimte

Het doel van het supplement is te verdiepen op de wijze waarop gemeenten flexibiliteit en afwegingsruimte kunnen creëren. Ook komen de gevolgen voor de rechtszekerheid en de bevoegdheidsverdeling aan bod, net als de andere mogelijkheden die het instrument programma biedt.

cover-Open-norm-in-het-omgevingsplan