Download

×

Download bestand

De marktpotentie van het All-inclusive pension

Leefstijl en interesses van de senior

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg
is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Nu rijst de vraag welk keuzegedrag we van ouderen mogen verwachten en wat dit betekent voor de vraag naar de verschillende nieuwe verzorgd wonen producten.

Eén van de mogelijkheden die door zorgpartijen en corporaties wordt onderzocht
is de ontwikkeling van het All-inclusive pension, waarbij de consument zelf betaalt voor de woning en diensten, financiële steun krijgt van de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg vanuit de collectieve zorgverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigt. Het is gelijk ook een alternatieve invulling voor bestaande verzorgingshuizen met veelal onzelfstandige eenheden tussen 25-45 m2, een collectieve ruimte, maaltijdvoorziening en andere diensten gericht op ouderen.

In opdracht van de ontwikkelgroep All-inclusive pension maakte SmartAgent op basis van een quickscan een onderbouwing over de doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee databases SmartGIS en MaxLife,een marktonderzoek onder een representatieve oudere populatie en de leefstijlbenadering.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

platform31.nl/langerthuis

Of kijk voor meer informatie over het experiment All-inclusive Pension op:

platform31.nl/allinclusiveall inclusive pension - wr